Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Będzie obradowała Komisja Budżetu i Finansów

W dniu 24 października 2023 r. o godz. 8.30 w sali 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2023/2024.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2023 i 2024 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
  na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2024 r.”
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w 2024 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonych w Końskich.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Gruszka, gmina Zagnańsk.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, nieruchomości położonych w gminie Małogoszcz, w obrębach 0001 Małogoszcz i Bocheniec.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza.
 12. Sprawy różne.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.