Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Będzie obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się 14 października 2021 roku o godz. 10.00. i zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Muzeum Narodowym w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020 z uwzględnieniem perspektyw rozwoju Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
  3. Przygotowanie kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020:
  • zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  • wyznaczenie kierunków kontroli,
  • ustalenie składu zespołu kontrolnego.

4. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: tel: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.