Bezpieczni na 5+. Znamy wyniki programu

Bezpieczni na 5+. Znamy wyniki programu

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski oraz wojewoda Agata Wojtyszek, zaprezentowali listę najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych w regionie. Ranking postał w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+”. W wydarzeniu udział wzięli również świętokrzyscy parlamentarzyści: Maria Zuba i Krzysztof Słoń.

Porozumienie dotyczące opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” marszałek województwa oraz wojewoda świętokrzyski podpisali na początku roku.
Program ma na celu identyfikację najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w województwie świętokrzyskim, opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych i rowerzystów oraz stworzenie warunków finansowych do ich realizacji.

Typowanie miejsc niebezpiecznych trwało od 7 do 31 stycznia. Zgłoszenia nadsyłały jednostki samorządu terytorialnego, grupy mieszkańców, komendy powiatowe policji, straży pożarnej, organizacje pozarządowe, sołectwa i inne zainteresowane podmioty.
– W sumie wpłynęło do nas 1040 zgłoszeń, co przerosło nasze wyobrażenia, o tym w jaki sposób w regionie myśli się o bezpieczeństwie. Aż 204 zgłoszenia pochodziły bezpośrednio od mieszkańców, 780 wpłynęło z powiatów i gmin naszego województwa, 48 skierowała Komenda Wojewódzka Policji – poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek. – Wynik ten motywuje nas do tego, aby znaleźć środki finansowe potrzebne do poprawy bezpieczeństwa we wskazanych miejscach – dodała.

Największa liczba zgłoszeń dotyczyła powiatu kieleckiego i sandomierskiego. 110 spośród ponad tysiąca wniosków uzyskało rekomendacje zespołu roboczego i znalazło się na liście najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych w regionie. Przykładowe inwestycje to m.in. budowa chodników, przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem i oświetleniem, przebudowa skrzyżowań na ronda oraz montaż elementów spowolnienia ruchu.

– Cieszy nas tak duże zainteresowanie mieszkańców poprawą bezpieczeństwa na drogach w ramach programu „Bezpieczni na 5+”. Wśród miejsc najbardziej niebezpiecznych 21 dotyczy dróg wojewódzkich. Wszystkie te miejsca będziemy uwzględniać w ramach planowanych na ten rok inwestycji drogowych – zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski.

Listę priorytetową zadań oraz możliwości ich finansowania zdefiniował zespół roboczy z udziałem przedstawicieli marszałka, wojewody oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. – Odnosząc się do lokalizacji wskazanych na drogach wojewódzkich około dziesięć z nich stanowią przejścia dla pieszych przy szkołach, gdzie sugerowane są oznakowania aktywne. Szacowany koszt sygnalizacji świetlnej na takim przejściu to ok. 35 tys. złotych. W ramach własnego budżetu bylibyśmy w stanie te 10 miejsc na 1 wrzesień przygotować. Zgłoszonych zostało także kilka skrzyżowań do przebudowy, jedno z nich mamy już zaprojektowane, jest to skrzyżowanie w Suchedniowie, tu koszt inwestycji wyniesie około 2 mln zł. Łączny koszt wymaganych inwestycji szacujemy na około 10 mln zł – mówił Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Głównym źródłem finansowania zadań ujętych na liście będzie nowo powstały rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (dla dróg gminnych i powiatowych) wprowadzony ustawą z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 2161) oraz środki będące w dyspozycji marszałka (dla dróg wojewódzkich). Ponadto część z zadań, jakie mogą znaleźć się na liście, może uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub też może uzyskać rekomendację do dofinansowania ze środków rządowego Programu Razem Bezpieczniej czy też środków z rezerwy MSWiA przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Lsta najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych w regionie

Galeria zdjęć

Lokalizacja