Umowy

Blisko 3 miliony na projekty z programu “Rybactwo i Morze”

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębach zbiorników wodnych, budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także budowa obiektów małej architektury np.: siłownie zewnętrzne, altany grillowe – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie 24 maja podpisał  z wnioskodawcami 23 umowy na kwotę 2 884 987, 00 zł.  Projekty otrzymały wsparcie  z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Umowy zostały podpisane z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o pomoc na operacje w zakresie tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką, a także w zakresie podnoszenia wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

– Przeglądałem listę projektów,  które otrzymały dofinansowanie. To bardzo ciekawe idee, które tworzą nowy kształt przestrzeni publicznej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i dają nowe możliwości aktywnego spędzania czasu – mówił marszałek Adam Jarubas.

Łącznie z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania podpisano 23 umowy na kwotę 2 884 987,00 zł.

21 z podpisywanych umów zawartych zostało z jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury na operacje związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębach zbiorników wodnych, budową i wyposażeniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także budowę obiektów małej architektury – siłownie zewnętrzne, altany grillowe.

2 umowy podpisano z podmiotami gospodarczymi (osoba fizyczna oraz spółka cywilna) funkcjonującymi w sferze rybackiej w zakresie tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb, których zakres obejmował będzie utworzenie objazdowego punktu sprzedaży oraz budowę budynku handlowo-usługowego.

Lokalizacja