Oddział Instrumentów Finansowych

IR-XII – Oddział Instrumentów Finansowych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41  395-12-69

Do zadań Oddziału Instrumentów Finansowych w szczególności należy:

 1. współpraca, w tym z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2021-2027 oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2021-2027,
 2. koordynacja wdrażanych instrumentów finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020, w tym opracowanie zmian i aktualizacji strategii inwestycyjnej, przygotowanie projektów uchwał i zmian zapisów umowy,
 3. monitorowanie postępu przebiegu realizacji projektu Menadżera Funduszu Funduszy w ramach działania 2.6 RPOWŚ 2014-2020 w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz analiza i weryfikacja sprawozdań kwartalnych i rocznych przedkładanych do IZ,
 4. realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem polityki wyjścia z instrumentów finansowych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
 5. realizacja zadań w zakresie monitorowania procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy w okresie wygaszania projektu oraz weryfikowanie sprawozdań kwartalnych ze Stanu Wygaszania Projektu,
 6. nadzór nad realizowanymi przez BGK zadaniami związanymi z pasywną obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy oraz monitorowanie procesu przekazywania aktywów wycofanych z Funduszu Funduszy,
 7. opracowanie dokumentacji konkursowej, ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów i ich przyjmowanie w ramach Działania 1.8, Działania 2.2, Działania 2.4 oraz Działania 2.8 FEŚ 2021-2027 realizowanych w zakresie wdrażania instrumentów finansowych,
 8. weryfikacja wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.8, Działania 2.2, Działania 2.4 oraz działania 2.8 FEŚ 2021-2027 realizowanych w zakresie wdrażania instrumentów finansowych,
 9. ocena projektów w ramach KOP w części dotyczącej Działania 1.8, Działania 2.2, Działania 2.4 oraz Działania 2.8 FEŚ 2021-2027,
 10. przygotowywanie, po zakończonej ocenie spełniania kryteriów wyboru, protokołów z wyboru projektów w ramach Działania 1.8, Działania 2.2, Działania 2.4 oraz Działania 2.8 FEŚ 2021-2027,
 11. monitorowanie postępu przebiegu realizacji projektów Menadżera Funduszu Powierniczego w ramach Działania 1.8, Działania 2.2, Działania 2.4 oraz Działania 2.8 FEŚ 2021-2027 oraz analiza i weryfikacja sprawozdań przedkładanych do IZ,
 12. realizacja zadań związanych z obsługą systemów informatycznych wspomagających wdrażanie Instrumentów Finansowych,
 13. koordynacja wdrażanych instrumentów finansowych w ramach umów dotyczących dalszego wykorzystania środków dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości, w tym zatwierdzanie aktualizacji strategii inwestycyjnych pośredników finansowych, przygotowywanie projektów uchwał i zmian zapisów umów przedkładanych do zatwierdzania przez Zarząd Województwa,
 14. monitorowanie postępu realizacji projektów w ramach umów dotyczących dalszego wykorzystania środków dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,
 15. przeprowadzanie kontroli systemowych oraz kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów dot. dalszego wykorzystania środków dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,
 16. realizacja zadań związanych z weryfikacją dokumentów księgowych stanowiących załączniki do sprawozdań przedkładanych przez pośredników finansowych,
 17. realizacja zadań związanych w funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Województwa Świętokrzyskiego,
 18. pełnienie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w zakresie związanym z realizacją polityki rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.