Oddział Projektów Energetycznych i Transportowych

IR-VI – Oddział Projektów Energetycznych i Transportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel. 41 395-13-75

Do zadań Oddziału Projektów Energetycznych i Transportowych w szczególności należą :

  1. opracowanie dokumentacji konkursowej, a także ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i ich przyjmowanie w ramach Działań 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 i 4.2 FEŚ 2021-2027,
  2. prowadzenie w ramach Komisji Oceny Projektów – KOP oceny wniosków w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w części dotyczącej Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1) a także weryfikacja zmian zgłaszanych przez beneficjentów w realizowanych projektach z tych działań,
  3. tworzenie po zakończonej ocenie list rankingowych projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
  4. przygotowanie projektów uchwał Zarządu Województwa, w zakresie pozostającym w kompetencjach oddziału,
  5. analiza propozycji prawnych form zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków oraz przygotowanie dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, a także uruchamianie i zwalnianie zabezpieczeń,
  6. przygotowanie i opiniowanie projektów umów, decyzji/porozumień o dofinansowanie realizacji projektów, aneksów do powyższych oraz projektów ich rozwiązań, w części dotyczącej Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
  7. weryfikacja sprawozdań z trwałości projektów składanych przez beneficjentów w ramach Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1) oraz Działań RPOWŚ 2014-2020 z osi priorytetowych 3 i 12,
  8. obsługa CST2021 oraz SL2014 w zakresie realizowanych zadań,
  9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych oraz procedur wdrażania FEŚ 2021-2027 w ramach realizowanych zadań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi we wdrażaniu i kontrolowaniu FEŚ 2021-2027,
  10. realizacja zadań związanych z wdrażaniem i zamykaniem RPOWŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 3 i 12.