ODDZIAŁ PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH

IR-VII – Oddział Projektów Środowiskowych i Instrumentów Terytorialnych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel. 41 395-13-31

Do zadań Oddziału Projektów Środowiskowych i Instrumentów Terytorialnych należą:

  1. opracowanie dokumentacji konkursowej, a także ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i ich przyjmowanie w ramach Działań 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 6.1, 6.3 i 6.4 FEŚ 2021-2027,
  2. prowadzenie w ramach Komisji Oceny Projektów – KOP oceny wniosków w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w części dotyczącej działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1, a także weryfikacja zmian zgłaszanych przez beneficjentów w realizowanych projektach z tych działań,
  3. tworzenie po zakończonej ocenie list rankingowych projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
  4. przygotowanie projektów uchwał Zarządu Województwa, w zakresie pozostającym w kompetencjach oddziału,
  5. analiza propozycji prawnych form zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków oraz przygotowanie dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, a także uruchamianie i zwalnianie zabezpieczeń,
  6. przygotowanie i opiniowanie projektów umów, decyzji/porozumień o dofinansowanie realizacji projektów, aneksów do powyższych oraz projektów ich rozwiązań, w części dotyczącej Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
  7. weryfikacja sprawozdań z trwałości projektów składanych przez beneficjentów w ramach Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1 oraz Działań RPOWŚ 2014-2020 z osi priorytetowych 4 ( bez działania 4.4 ), 5 i 6 ( bez działania 6.5 ),
  8. obsługa CST2021 oraz SL2014 w zakresie realizowanych zadań,
  9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych oraz procedur wdrażania FEŚ 2021-2027 w ramach realizowanych zadań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi we wdrażaniu i kontrolowaniu FEŚ 2021-2027,
  10. realizacja zadań związanych z wdrażaniem i zamykaniem RPOWŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 4 ( bez działania 4.4 ), 5 i 6 ( bez działania 6.5).