Oddział Rozliczeń

IR-XIII – Oddział Rozliczeń
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 395-13-05

Do zadań Oddziału Rozliczeń w szczególności należy:

Dotyczy RPOWŚ 2014-2020:

 1. kompleksowa ocena wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w Systemie SL 2014 w ramach osi priorytetowych I do VII oraz XI-XIII RPOWŚ 2014-2020, w tym w szczególności:
  1. poświadczanie kwalifikowalności ponoszonych przez Beneficjentów wydatków,
  2. weryfikacja poprawności załączonych dokumentów księgowych poświadczających poniesienie wydatków przez beneficjenta,
  3. monitorowanie przebiegu procesu rozliczeń projektów,
  4. informowanie Beneficjentów o błędach w przesłanych wnioskach oraz współpraca w celu poprawnego rozliczania przyznanego dofinansowania,
  5. przygotowywanie kart oceny stanowiących podstawę do wypłaty dofinasowania oraz przekazywanie ich do Oddziału Płatności,
  6. sprawdzanie wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,
  7. informowanie beneficjentów o kwocie zatwierdzonej do wypłaty,
  8. wprowadzanie i korygowanie danych w systemie SL2014,
  9. weryfikacja poprawności dokonania i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z wytycznymi w przypadku wystąpienia wydatków od 20 tys. zł do 50 tys. zł.,
  10. sporządzanie Informacji wewnętrznej na temat kontrolowanego projektu w przypadku wystąpienia we wniosku o płatność wydatków powyżej 50 tys. zł oraz zamówień o wartości od 20 tys. netto PLN do 50 tys. ogłoszonych na bazie konkurencyjności i przekazywanie jej drogą e-mailową do kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji,
  11. przeprowadzanie kontroli krzyżowych wydatków pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego w ramach różnych projektów realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 2. przygotowanie Kart oceny wniosku o płatność ze wskazaniem kwoty zaliczki do odzyskania i przekazanie jej drogą e-mailową do Kierownika Oddziału Płatności,
 3. współpraca z Oddziałem Kontroli w zakresie wniosków o płatność oraz raportowania nieprawidłowości. Sporządzanie WUA i kwartalnych zestawień nieprawidłowości do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych przez Oddział Rozliczeń,
 4. współpraca z instytucjami kontroli i audytu oraz organami ścigania w zakresie udostępniania dokumentacji dotyczącej rozliczania projektów,
 5. współpraca z oddziałami wdrożeniowymi IR w zakresie zmian mających wpływ na prawidłowe rozliczanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów RPOWŚ 2014-2020,
 6. zgłoszenie kwot podlegających procedurze odzyskiwania/ wycofania i przekazywanie ich do Oddziału Płatności,
 7. prowadzenie Sekretariatu Zespołu do spraw oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 8. współpraca z innymi oddziałami IR w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych oraz procedur wdrażania RPOWŚ.

Dotyczy FEŚ 2021-2027:

 1. kompleksowa ocena wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w Systemie CST 2021 w ramach priorytetów I do VI oraz XI Pomoc Techniczna EFRR oraz XII Pomoc Techniczna EFS + w ramach FEŚ 2021-2027, w tym w szczególności:
  1. poświadczanie kwalifikowalności ponoszonych przez Beneficjentów wydatków,
  2. weryfikacja poprawności załączonych dokumentów księgowych poświadczających poniesienie wydatków przez beneficjenta,
  3. monitorowanie przebiegu procesu rozliczeń projektów,
  4. informowanie Beneficjentów o błędach w przesłanych wnioskach oraz współpraca w celu poprawnego rozliczania przyznanego dofinansowania,
  5. przygotowywanie list sprawdzających do wniosku o płatność stanowiących podstawę do wypłaty dofinasowania oraz przekazywanie ich do Oddziału Płatności,
  6. sprawdzanie wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,
  7. informowanie Beneficjentów o kwocie zatwierdzonej do wypłaty,
  8. wprowadzanie i korygowanie danych w systemie SL 2021,
  9. sporządzanie Informacji wewnętrznej na temat kontrolowanego projektu w przypadku wystąpienia we wniosku o płatność wydatków powyżej 50 tys. zł.
   i przekazywanie jej drogą e-mailową do Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji-(KC),
  10. przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finasowania wydatków w ramach jednego programu FEŚ oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych,
  11. przygotowanie list sprawdzających do wniosku o płatność ze wskazaniem kwoty zaliczki do odzyskania i przekazanie jej drogą e-mailową do kierownika oddziału Płatności,
 2. współpraca z oddziałem Kontroli w zakresie wniosków o płatność oraz raportowania nieprawidłowości. Sporządzanie WUA i kwartalnych zestawień nieprawidłowości do Departamentu Kontroli i Certyfikacji (KC) w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych przez Oddział Rozliczeń,
 3. współpraca z instytucjami kontroli i audytu oraz organami ścigania w zakresie udostępniania dokumentacji dotyczącej rozliczania projektów,
 4. współpraca z oddziałami wdrożeniowymi IR w zakresie zmian mających wpływ na prawidłowe rozliczanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów FEŚ,
 5. zgłoszenie kwot podlegających procedurze odzyskiwania/ wycofania i przekazywanie ich do Oddziału Płatności,
 6. prowadzenie Sekretariatu Zespołu do spraw oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach FEŚ 2021-2027.