Oddział Konkurencyjnej Gospodarki

Oddział Konkurencyjnej Gospodarki

IR-V – Oddział Konkurencyjnej Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel.  41 395-13-38

Do zadań Oddziału Konkurencyjnej Gospodarki w szczególności należą :

 1. opracowanie dokumentacji konkursowej, a także ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i ich przyjmowanie w ramach Działań 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 oraz 1.7 FEŚ 2021-2027,
 2. prowadzenie w ramach Komisji Oceny Projektów – KOP oceny wniosków w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w części dotyczącej FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1, a także weryfikacja zmian zgłaszanych przez beneficjentów w realizowanych projektach z tych Działań,
 3. prowadzenie w ramach Komisji Oceny Projektów – KOP oceny wniosków w trybie konkursowym, w części dotyczącej RPOWŚ 2014-2020 w ramach Osi 1 oraz 2 ( z wyłączeniem Działania 2.6 ),
 4. tworzenie po zakończonej ocenie list rankingowych projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Działań z osi 1 oraz 2 RPOWŚ 2014-2020 ( z wyłączeniem działania 2.6 ) oraz działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
 5. przygotowanie projektów uchwał Zarządu Województwa, w zakresie pozostającym w kompetencjach oddziału,
 6. analiza propozycji prawnych form zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków oraz przygotowanie dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, a także uruchamianie i zwalnianie zabezpieczeń,
 7. przygotowanie i opiniowanie projektów umów, decyzji/porozumień o dofinansowanie realizacji projektów, aneksów do powyższych oraz projektów ich rozwiązań, w części dotyczącej Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1,
 8. weryfikacja sprawozdań z trwałości projektów składanych przez beneficjentów w ramach Działań FEŚ 2021-2027 wskazanych w punkcie 1 oraz Działań RPOWŚ 2014-2020 z osi priorytetowych 1 oraz 2 (z wyłączeniem Działania 2.6),
 9. obsługa CST2021 oraz SL2014 w zakresie realizowanych zadań,
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych oraz procedur wdrażania RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027 w ramach realizowanych zadań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi we wdrażaniu i kontrolowaniu RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027,
 11. realizacja zadań związanych z wdrażaniem i zamykaniem RPOWŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 1 oraz 2 ( z wyłączeniem Działania 2.6),
 12. realizacja czynności związanych z RPOWŚ 2014-2020 w zakresie osi 1 oraz osi 2 ( z wyłączeniem Działania 2.6 ),
 13. realizacja czynności związanych z RPOWŚ 2007-2013 w zakresie osi 1 „Rozwój przedsiębiorczości” oraz osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”.