Informacje podstawowe

Czym jest Świętokrzyska Karta Seniora ?

Jest formą dodatkowego wsparcia dla seniorów w dostępie do różnych form życia społecznego, kulturalnego, prozdrowotnego i gospodarczego; poprzez zaoferowanie im specjalnych ulg, usług bądź szczególnych uprawnień wynikających z oferty partnerów projektu.

Kto jest uprawniony do korzystania ze Świętokrzyskiej Karty Seniora?

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty  jest ważny dowód osobisty.

Zakres oferty dla seniorów

Zakres oferty przysługującej seniorom wynika  z propozycji przedstawionych przez partnerów przedsięwzięcia. Aktualny wykaz partnerów i ich oferta zamieszczona jest na niniejszej stronie.

Miejsca, w których seniorzy będą mogli korzystać z przygotowanej oferty  powinny być oznakowane zgodnie z przyjętym wzorem.

Karta
Wzór

Partnerzy

Zakłada się pozyskiwanie i współpracę z partnerami z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy w ramach własnej działalności udostępnią zasoby poprzez zaproponowanie ulg, usług bądź szczególnych uprawnień dla seniorów. Katalog partnerów będzie otwarty, co pozwoli na sukcesywne poszerzanie zasobów oraz oferty ulg i uprawnień dla osób starszych.

Jak zostać partnerem?

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu w charakterze partnera (nie będące jednostkami powiązanymi z Województwem Świętokrzyskim oraz jednostki samorządu terytorialnego) jeżeli wyrażą chęć udzielenia specjalnych ulg, usług, bądź uprawnień dla seniorów będą mogły deklarować chęć  przystąpienia do projektu Świętokrzyska Karta Seniora poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie przesłanie go w wersji elektronicznej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres sek.rops@sejmik.kielce.pl. Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pod numerem telefonu: 41 342-12-42.

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wskazany do kontaktów dokonana oceny jego kompletności i poprawności. W przypadku wystąpienia braków podmiot zostanie poproszony o dokonanie stosownych uzupełnień. Jeżeli dokumenty będą kompletne zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o możliwości podpisania porozumienia o przystąpieniu do projektu.

Partnerzy otrzymają w wersji elektronicznej graficzne oznakowanie (do wydruku) miejsc, w których seniorzy będą mogli korzystać z przygotowanej dla nich oferty w ramach Świętokrzyskiej Karty Seniora.

Informacja o oferowanych przez partnerów projektu  specjalnych ulgach, usługach bądź szczególnych uprawnieniach zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu www.senior.sejmik.kielce.pl

Partnerzy projektu zyskają wyjątkową szansę, aby:

  • stać się podmiotem biorącym udział w rozwoju srebrnej gospodarki na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • zaakcentować swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym,
  • zyskać nowy sposób promocji i pozyskać nowych klientów.