Działalność

Powołanie Świętokrzyskiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami Michała Wronę ma na celu zwiększenie głosu środowiska osób z niepełnosprawnościami. Do zadań Rzecznika należy prowadzenie wszelkich działań dotyczących zapewnienia pełnoprawnego i pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności:

 1. Inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowaniu nowych, lub dokonywaniu zmian obowiązujących programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Opiniowanie przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej projektów aktów normatywnych dotyczących rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przesyłanych do konsultacji.
 3. Opiniowanie projektów, programów i innych dokumentów wynikających z wojewódzkich strategii oraz przygotowywanie sprawozdań z przyjętych programów w części dotyczącej rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 4. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przygotowywanie informacji dotyczących wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i w zatrudnieniu oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ewentualnej zmiany.
 6. Przygotowywanie oraz prowadzenie konferencji i szkoleń upowszechniających wiedzę i dobre praktyki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 7. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze środowiska z niepełnosprawnościami, w tym prowadzenie konsultacji i organizowanie spotkań dla tych podmiotów.
 9. Współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 10. Kreowanie polityki społecznej na rzecz osób z niepełnoprawnościami.
 11. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez Województwo oraz promocja Województwa Świętokrzyskiego w tym zakresie.
 12. Podejmowanie działań mających na celu przystosowanie środowiska społecznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
 13. Przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby z otoczenia.
 14. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.