Centrum Kształcenia Ustawicznego powstanie w Skarżysku

Centrum Kształcenia Ustawicznego powstanie w Skarżysku

Uchwały dotyczące m. in. utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz finansowego wsparcia przedsięwzięć gmin Busko-Zdrój i Wiślica przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji, która odbyła się 26 czerwca 2014 roku w Sali konferencyjnej Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej ma powstać z dniem 1 września 2014 r. w strukturze istniejącej jednostki – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, której organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego. Celem utworzenia CKU jest uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej CKPSS w Skarżysku-Kamiennej, w związku z zainteresowaniem osób dorosłych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Placówka będzie oferowała możliwość odpłatnego kształcenia na kursach specjalistycznych, a poza tym ma możliwość pozyskiwania środków unijnych na projekty w nowym okresie programowania, czego nie może robić szkoła. Z przeprowadzonej analizy rynku pracy w województwie wynika, że zasadne byłoby prowadzenie przez Centrum kwalifikacyjnych kursów zawodowych m. in. w zakresie organizacji i prowadzenia archiwum, opracowywania materiałów archiwalnych, wykonywania zabiegów kosmetycznych, zarządzania działaniami ratowniczymi, prowadzenia rachunkowości czy wykonywania badań analitycznych. Podjęcie tej uchwały pozwoli na rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych związanych z uruchomieniem nowej placówki.

Dwie kolejne uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie gminom Busko-Zdrój i Wiślica. W przypadku Buska chodzi o dotację celową w kwocie 20 tysięcy zł na wsparcie organizacji XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Jest to festiwal muzyki poważnej, który gromadzi znanych polskich i zagranicznych muzyków, dyrygentów i śpiewaków. Tegoroczna jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 27 czerwca – 6 lipca. To bardzo ważna impreza na kulturalnej mapie województwa i kraju, promująca region świętokrzyski. Festiwal jest organizowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury, które na ten cel przekazało około 300 tysięcy zł.

Kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy zł gminie Wiślica z przeznaczeniem dla tamtejszego Muzeum Regionalnego na pokrycie kosztów prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Ma to być m. in. wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą dodatkowe prace związane z konserwacją lapidarium oraz romańskimi płaskorzeźbami, co przyczyni się do zwiększenia stabilności mikroklimatycznej wnętrza rezerwatu, zmniejszenia zagrożenia uporczywych ataków mikrobiologicznych, zachowania obiektów zabytkowych, zatrzymania procesów destrukcji tkanki zabytkowej oraz bezpiecznego udostępniania zabytków dla celów turystycznych i promocyjnych regionu.

Radni przyjęli również Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok, opracowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zawiera ona aktualne dane dotyczące m. in. sytuacji demograficznej i społecznej w regionie, informacje o korzystających ze wsparcia, świadczeń i innych rodzajów pomocy, dane o zasobach instytucjonalnych i kadrowych w zakresie pomocy społecznej, o aktywności jednostek w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów oraz o aktywności organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej. Na podstawie analizy tych danych zostały również opracowane rekomendacje zmian i propozycje nowych działań. Z raportu wynika, że nie odnotowano poprawy w zakresie niekorzystnych tendencji demograficznych, co stanowi barierę w rozwoju województwa. Ocena zwraca uwagę na pilną potrzebę tworzenia warunków dla rozwoju i wsparcia rodziny, m. in. przez poszerzanie oferty opieki nad dzieckiem. Jednocześnie w związku ze „starzeniem się” społeczeństwa konieczny jest rozwój form pomocy seniorom jak usługi opiekuńcze, podnoszenie standardów domów pomocy społecznej, promowanie działalności klubów seniora czy uniwersytetów III wieku.

W Ocenie podkreślono, że zasadniczym elementem w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinny być skoordynowane działania interdyscyplinarne wielu służb, a w szczególności systematyczna praca socjalna z osobami wykluczonymi. Pozytywny jest fakt, że w ciągu roku o 32 procent wzrosła liczba wolontariuszy udzielających się w obszarze pomocy społecznej. Ponadto w 2013 roku o 6 procent wzrosła liczba osób uczestniczących w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (5096 osób), a o 13 procent wzrosła liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania w obszarze pomocy i wsparcia (było to 166 organizacji, które łącznie otrzymały dotacje o wartości ponad 10,5 mln zł).

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok do końca lipca zostanie przekazana wojewodzie, a zawarte w niej dane mają przyczynić się do planowania budżetu oraz podejmowania efektywnych działań w zakresie pomocy społecznej, kreowania polityki społecznej w regionie na wszystkich szczeblach samorządu.

Radni przyjęli również m. in. uchwałę w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 i zaktualizowali „Regulamin w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”. Jedna z uchwał dotyczyła powołania nowego członka Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Został nim Karol Skowera, wskazany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zastąpił on w Radzie Dariusza Dąbka, który złożył rezygnację ze stanowiska.

Na koniec posiedzenia radni przyjęli wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum Naukowo- Technologicznym i w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Przyjęli również sprawozdania z działalności Domu Polski Wschodniej i z realizacji „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 2013 rok, a także Informację z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, według stanu na koniec 2013 roku.