Zawód

Czekają na wnioski o utworzenie nowego kierunku kształcenia

Do 14 listopada br. dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim, którzy chcą wprowadzić do swojej oferty nowe kierunki, mają czas na złożenie wniosków o zaopiniowanie do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Posiedzenie Rady zaplanowano na koniec listopada 2018 roku.

Konieczność uzyskania opinii rady w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Kierujący placówką składają wniosek w sprawie nowego kierunku kształcenia do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie przedstawia ideę Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, które oceniają zgodność nowego kierunku z potrzebami rynku pracy. Organy te, po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji, mogą wydać opinię negatywną lub pozytywną, od której nie przysługuje odwołanie.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: “Opiniowanie kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy“.
Wypełnione formularze należy składać do 14 listopada w siedzibie WUP przy ul. Witosa 86 w Kielcach.

Lokalizacja