Rzeka

Delta rzeki Nidy odzyskuje unikalne walory przyrodnicze

Na terenie Ponidzia realizowany jest oryginalny projekt, mający na celu odtworzenie unikatowych walorów przyrodniczych delty rzeki Nidy. Powrót do, zaniechanych w latach 90-tych XX wieku, wypasów krów umożliwi przywrócenie naturalnego charakteru tego obszaru oraz utrzymanie siedlisk i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Projekt zakończy się w 2024 roku.

Śródlądowa delta rzeki Nidy to jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie. Niestety, na skutek niewłaściwie przeprowadzonych prac melioracyjnych w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, układ hydrologiczny tego obszaru został zaburzony. Projekt Life Delta, realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, ma przywrócić dawny stan delty rzeki Nidy i jej unikalne walory przyrodnicze.

Inicjatywa zakłada utworzenie łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych oraz jesionowych, a także starorzeczy i naturalnych zbiorników wodnych. Odtworzone zostaną siedliska dla zagrożonych wyginięciem ptaków, między innymi derkacza, kropiatki i bociana białego oraz innych gatunków objętych ścisłą ochroną (skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i żółwia błotnego).

Inicjatywa umożliwi także aktywizację lokalnej społeczności oraz ochronę jednego z najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

Łączna wartość projektu to ponad 23 miliony złotych.

Źródło: life4delta.pl