Głosowanie Radnych

Dobiega końca III kadencja Młodzieżowego Sejmiku

Pod przewodnictwem Oskara Frydrycha, po raz jedenasty obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa  Świętokrzyskiego. Była to przedostatnia sesja w III kadencji tego gremium. W wydarzeniu uczestniczyła Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku.

Podczas posiedzenia młodzieżowi radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok, którą procedować będzie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji.  Pozytywnie zaopiniowali także Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok, jednocześnie rekomendując zaangażowanie radnych Młodzieżowego Sejmiku
w proces przygotowania Programu na rok 2024, co pozwoliłoby zachować szeroką partycypację środowisk młodzieżowych i odpowiadać na bieżące problemy młodych ludzi w naszym regionie.

W związku z naborem do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i związaną z tym procedurą wyłonienia radnych, Młodzieżowy Sejmik wyznaczył swoich przedstawicieli do Zespołu Rekrutacyjnego, który dokona oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz wytypowania kandydatów na listę radnych. Do prac w tym zespole swój akces mogli zgłosić radni, którzy nie planowali kandydować do kolejnej kadencji tego gremium.

Jak poinformowała Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, powołując się na zapisy Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w Zespole Rekrutacyjnym zasiadają przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku w liczbie przewyższającej o jednego reprezentanta liczbę radnych województwa. W związku z opublikowanym przez Państwową Komisję Wyborczą wynikiem wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, trzy komitety wyborcze uzyskały więcej niż 3 mandaty, co zgodnie z zapisami Statutu Województwa Świętokrzyskiego stanowi o możliwości zawiązania się trzech klubów radnych. W związku z powyższym reprezentacja radnych Sejmiku Województwa składać się będzie z 6 członków, zaś reprezentacja radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa z 7 członków.

W wyniku głosowania, zdecydowano, że przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku w Zespole Rekrutacyjnym będą: Karolina Adamska, Oskar Frydrych, Zuzanna Gieroń, Maciej Kwiatkowski, Martyna Lubiejewska, Karol Prostak i Marta Ziemba.

Radni przedstawili również swoje propozycje dotyczące działań mających na celu popularyzację naboru do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku, który rozpoczął się 11 marca i potrwa do 10 maja. Nagrywane są filmiki, organizowane będą spotkania w szkołach, uczelniach wyższych oraz starostwach powiatowych. Przewodniczący Oskar Frydrych zachęcał radnych do promowania naboru szczególnie wśród osób aktywnych w swoich środowiskach, aby dołączyli do Młodzieżowego Sejmiku.

Podczas sesji, radni wyrazili również zgodę na udzielenie honorowego patronatu Młodzieżowego Sejmiku nad I Powiatową Konferencją Samorządów Uczniowskich.

–  Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu starachowickiego. Konferencja odbędzie się  28 maja 2024 r. w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Starachowicach, organizatorem jest Samorząd Uczniowski ww. szkoły.  Program wydarzenia zakłada udział młodzieży w panelu oraz warsztatach dot. funkcjonowania samorządu uczniowskiego – poinformował radny Bartosz Przesłański, organizator wydarzenia. W odpowiedzi na prośbę o pomoc w przeprowadzeniu programu konferencji, w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku.

Kolejna sesja, ostatnia w III kadencji MSWŚ odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2024r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.