Doskonalenie kadr pomocy społecznej

Doskonalenie kadr pomocy społecznej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej organizuje szkolenie specjalizacyjne z zakresu „Organizacji pomocy społecznej”. Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia to wrzesień 2020 r. Szkolenie będzie realizowane w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele co 2 tygodnie). Zakończenie zajęć planowane jest na kwiecień 2021 roku.

Praca socjalna, jako profesjonalna działalność ukierunkowana na pomoc i wzmocnienie zdolności do osiągania dobrostanu, w obliczu nasilających się problemów społecznych stoi dziś coraz częściej przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność poruszania się pomiędzy polityką aktywizacji z jednej strony a problemami bezradności i bierności klientów z drugiej strony. Współcześnie formułowanym celem pracy socjalnej jest zapobieganie i ograniczanie rozmiarów wykluczenia społecznego oraz ułatwianie włączania zmarginalizowanych, społecznie wykluczonych i zagrożonych grup ludzi. W praktyce oznacza to dla osób pracujących w tej branży konieczność sprostania wielu trudnym, obciążającym zadaniom związanym z wielką odpowiedzialnością. Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej może być zatem zadaniem niełatwym i wymagającym, któremu powinno towarzyszyć poczucie misji, znajomość problematyki klientów i umiejętność sprawnego zarządzania pracownikami. Realizacji tych celów służyć ma szkolenie z zakresu „Organizacji pomocy społecznej”.
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia:
– zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
– przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających
w obszarze pomocy społecznej,
– wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Kontakt:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
26 – 110 Skarżysko-Kamienna
ul. Legionów 124
www.ckziu.pl
e – mail: kontakt@ckziu.pl
nr tel. (41) 25 31 946