Spotkanie Grupy Tematycznej W Zaz Smaczek W Kielcach 7 768x512

Dyskutowali o sposobach reintegracji zawodowej i społecznej

Spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych odbyło się w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik.

Celem spotkania organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, było przedstawienie informacji na temat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – sposobów reintegracji zawodowej i społecznej uczestników, metod pracy i osiąganych efektów. Ponadto mowa była o zasadach porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

– Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie do dyskusji dotyczącej tak ważnego tematu, jakim jest pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych – mówiła Renata Janik. – Samorząd województwa świętokrzyskiego na początku roku podpisał porozumienie, w ramach którego wspierane będą działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie wkładu własnego z PFRON – podkreślała wicemarszałek.

Z członkami Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS, KIS, ZAZ, WTZ spotkali się eksperci z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Andrzej Trzeciecki, który przedstawił ideę utworzenia Ogólnopolskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych oraz Dariusz Zalewski, który omówił założenia projektu pn.”Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”.

Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach mówił na temat konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy”, Działanie 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.2.1 ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”.

Galeria zdjęć

Lokalizacja