Spotkanie Grupy Tematycnej Rops I Owes (3)

Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie

O wnioskach płynących z wstępnych wyników badania ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej i kluczowych sferach rozwojowych w tym obszarze, które będą preferowane w województwie świętokrzyskim, rozmawiają uczestnicy kolejnego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. W dyskusji biorą udział Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ciągu kilku ostatnich lat w województwie świętokrzyskim, dzięki pracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, powstało wiele nowych podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, co pozwala na traktowanie tego sektora jako instrumentu rozwoju regionu i społeczności lokalnych. – Niezmiernie się cieszę, że angażujecie się państwo w prace na rzecz ekonomii społecznej i mam nadzieję, że współpraca między samorządem województwa a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie układać się jeszcze lepiej. Wspólnie możemy zaplanować i zrealizować wiele zadań przynoszących korzyści lokalnym społecznościom – stwierdza wicemarszałek Renata Janik.

Dzisiejsze spotkanie grupy tematycznej w głównej części dotyczy prezentacji wstępnych wyników badania “Ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”. – Jest to dla nas szczególnie ważne, bo pozwala określić czy działania, które proponujemy są właściwe, czy możemy wypracować satysfakcjonujące zmiany, poprawić współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w obszarze ekonomii społecznej – informuje Karolina Jarosz, wicedyrektor ROPS.

Pierwsze spostrzeżenia z przeprowadzonej analizy przedstawi zebranym Marcin Jóźko, reprezentujący firmę Lokalne Badania Społeczne, która na zlecenie ROPS przeprowadziła ewaluację. – Zrealizowaliśmy wiele tego typu badań w całym kraju, więc z szerszej perspektywy możemy ocenić działania prowadzone w województwie świętokrzyskim. Na podstawie zgromadzonych dotychczas informacji zbadaliśmy perspektywę klientów dwóch OWES i ROPS, opracowaliśmy wyniki, a uczestników spotkania zaprosimy do dyskusji nad tym materiałem, który ma sprowokować do wypracowania rozwiązań polepszających jakości, skuteczność usług i ich dobrą koordynację – wyjaśnia ekspert.

Przedstawiciele OWES porozmawiają również na temat zakresu kluczowych sfer rozwojowych, w których preferowane będzie tworzenie miejsc pracy przez te instytucje.

Galeria zdjęć

Lokalizacja