Uczestnicy Wizyty Studyjnej

Efektywnie wykorzystać OZE

Wizyty studyjne w maltańskich firmach oraz warsztaty poświęcone OZE – to główne punkty VII Spotkania Międzynarodowego w ramach projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem. Jego gospodarzem było Ministerstwo Gozo w Republice Malty.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych partnerów oraz interesariuszy projektu z Czech, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Estonii, Gozo w Republice Malty, pracownicy Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, a także świętokrzyscy interesariusze, reprezentujący firm z branży energii odnawialnej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych zadań wykonanych w projekcie, ale również omówienia wersji roboczych planów działań, jakie powstaną w ramach projektu dla każdego z regionów partnerskich w zakresie efektywnego wykorzystania OZE w przemyśle. Zawierają one propozycje wsparcia projektów związanych z OZE i efektywnością energetyczną, które powinny wynikać z doświadczeń i wiedzy zdobytych podczas poprzednich spotkań w krajach partnerskich, wizyt studyjnych, seminariów z interesariuszami oraz analiz i raportów przygotowanych w trakcie realizacji projektu.

Przypomnijmy, że celem projektów realizowanych w ramach programu Interreg Europa jest wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Województwo świętokrzyskie może pochwalić się wysokim udziałem OZE w produkcji energii elektrycznej, która w 2020 r. stanowiła jedną trzecią, czyli ponad 2 tys. GWh. Dla porównania udział OZE w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim wyniósł 6,5 proc.

Spotkanie na Malcie było dobrą okazją do dyskusji nad wstępnymi założeniami Planu Działania dla Świętokrzyskiego, który obejmuje pięć głównych przedsięwzięć koncentrujących się na wpływie zdobytej wiedzy i doświadczeń w innych krajach partnerskich na ewentualne zmiany w nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Alokacja w Priorytecie 2 Region przyjazny środowisku wynosi ponad 350 mln euro.

W prezentacji na temat planu działania zwrócono szczególną uwagę na ciekawe rozwiązania w zakresie wykorzystania biomasy do produkcji energii przez firmy fińskie Viking Malt i Fazer, magazyny energii w czeskiej firmie H.R.G. czy biogazownię w estońskiej firmie Veeli Oeselg wykorzystującą fermentację beztlenową ścieków wytwarzanych przez spółkę. Ponadto jednym z zapisów planu jest również propagowanie idei tworzenia spółdzielni energetycznych. Miroslav Honzik z Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Republice Czeskiej mówił podczas warsztatów o rozwiązaniach w nowym unijnym programowaniu 2021 – 2027, które realizowane jest na poziomie ogólnokrajowym pod nazwą Program Operacyjny Technologia i Zastosowania na rzecz Konkurencyjności. Na uwagę zasługiwała również prezentacja partnerów z Finlandii, którzy mogli pochwalić się licznymi instalacjami biomasowymi w swoim regionie Päijät-Häme. Warto podkreślić, że dzięki kwietniowej wizycie studyjnej fińskich partnerów na farmie wiatrowej w województwie świętokrzyskim rozwiązania tam zastosowane znalazły się w Planie Działania dla regionu Päijät-Häme.

Spotkaniu towarzyszyły wizyty studyjne w firmach maltańskich FXB Group (produkcja mebli) oraz Magro Brothers (przetwórstwo spożywcze) stosujących rozwiązania OZE.

Projekt „Polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, Działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Galeria zdjęć