Energooszczędne lampy rozświetlą Szydłów i Staszów

Energooszczędne lampy rozświetlą Szydłów i Staszów

Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne zamontowane zostanie na terenie gmin Szydłów i Staszów, dzięki unijnemu wsparciu. Umowy na ponad 2,6 miliona złotych na modernizację prawie 1200 lamp oświetlenia ulicznego podpisał 10 sierpnia Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z Janem Klamczyńskim, wójtem gminy Szydłów i skarbnik Alicją Kłonicką oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – Ewą Kondek, zastępcą burmistrza i skarbnik Henryką Skowron.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie świętokrzyskich gmin ma oszczędzić koszty i energię oraz ograniczyć emisję pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Realizacja projektów przyczyni się również do realizacji założeń określonych w Osi priorytetowej3 – Efektywna i Zielona Energia RPOWŚ na lata 2014-2020.

Gmina Szydłów w ramach podpisanej umowy zmodernizuje 595 lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłów w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED. Wymienione zostaną oprawy, dobrane tak aby w jak największym stopniu zapewnić zgodność z wymogami normy oświetleniowej wraz z wysięgnikami. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku przeprowadzonej inwestycji będzie na poziomie 43%, a ilość zaoszczędzonej energii oszacowano na 181,788 MWh/rok. Emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się natomiast o 145,07 tony równoważnika CO2/rok. Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 1 053 507,63 złotych, natomiast unijne dofinansowanie inwestycji wynosi 85%, czyli 877 631,49 złotych. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do końca listopada 2019 roku w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Marek Szczepanik, podpisał również umowę dot. modernizacji oświetlenia ulicznego z przedstawicielami Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. W ramach przedsięwzięcia wymienionych zostanie 597 opraw na nowoczesne w technologii LED. Działania inwestycyjne obejmą drogi gminne, osiedla oraz park na terenie miasta i gminy Staszów, co skutkować będzie zaoszczędzeniem energii elektrycznej na  poziomie 206,29 [MWh/rok] oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do 164,62 [tony równoważnika CO2]. Oszacowaną na kwotę 1 564 630,66 złotych inwestycję dofinansowano z unijnych funduszy w 85% – 1 312 305,26 złotych. Zadanie realizowane będzie na obszarze objętym LPR z uwzględnieniem technologii TIK, do końca czerwca 2019 roku.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć