Finansowe prace

Wydziały finansowe urzędów samorządowych mają pełne ręce roboty. W środę upłynął termin poinformowania zarządów województw o wydatkach planowanych na realizację projektów unijnych, a już 31 sierpnia mija ostateczny termin przedłożenia regionalnym izbom obrachunkowym informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Wydziały finansowe urzędów samorządowych mają pełne ręce roboty. W środę upłynął termin poinformowania zarządów województw o wydatkach planowanych na realizację projektów unijnych, a już 31 sierpnia mija ostateczny termin przedłożenia regionalnym izbom obrachunkowym informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Obowiązek ten wynika z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zakres i forma informacji z wykonania budżetu za I półrocze powinna być zgodna z tym co uchwalił organ stanowiący jst. Ponadto informacja powinna zawierać dane o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych, które te jednostki obowiązane były do złożenia organowi wykonawczemu w terminie do dnia 31 lipca.

RIO apeluje o dotrzymywanie terminów przedkładania sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans skonsolidowany. W komunikacie warszawskiego oddziału RIO czytamy, że skonsolidowany bilans jst jest przekazywany do Izby w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej (w programie BesSTi@) w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

Ponadto Izba sugeruje, że w przypadku podejmowania uchwał w sprawie zmian w budżecie związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek bądź emisją papierów wartościowych i zwiększeniem łącznej kwoty długu oraz spłat rat w poszczególnych latach, należy dołączyć do uchwały aktualnej prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

„Powyższa prognoza, jest konieczna do ustalenia wskaźników długu i spłaty rat, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych i powinna być podpisana przez przewodniczącego zarządu lub wójta/burmistrza.” – czytamy w komunikacie.

Żródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/