Fundusz wdrażający

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Instytucją Wdrażającą trzech działań w ramach osi priorytetowej X w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Priorytet X dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Planowana alokacja wynosi 509,6 mln euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Instytucją Wdrażającą trzech działań w ramach osi priorytetowej X w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Priorytet X dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Planowana alokacja wynosi 509,6 mln euro.

NFOŚiGW będzie Instytucją Wdrażającą działań 10.1, 10.2 i 10.3.  Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 5 października w Warszawie pomiędzy Ministrem Gospodarki jako Instytucją Pośredniczącą a Narodowym Funduszem jako Instytucją Wdrażającą. Podczas tego spotkania zawarto też porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej, który będzie Instytucją Wdrażającą działania 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 z osi priorytetowej nr X.

Priorytet X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. W ramach priorytetu wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami priorytetu.
Zadania powierzone przez Instytucję Pośredniczącą do realizacji przez Narodowy Fundusz dotyczą:

-10.1 – wysokosprawnego wytwarzania energii
-10.2 – efektywnej dystrybucji energii
-10.3 – termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Planowana alokacja środków na trzy działania powierzone do realizacji Narodowemu Funduszowi wynosi 509,6 mln euro, w tym 272,2 mln euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W projekcie PO Infrastruktura i Środowiska przewiduje się, że środki krajowe publiczne zaangażowane w realizację trzech pierwszych działań osi priorytetowej nr X wyniosą 31,1 mln euro, a środki prywatne ponad 206,3 mln euro.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. oczekuje obecnie na ostateczne zatwierdzenie i podpisanie przez Komisję Europejską. Według Instytucji Zarządzającej PO IiŚ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinno to nastąpić w październiku 2007 r. Dopiero po podpisaniu ostatecznej wersji Programu Operacyjnego będzie można przystąpić do uruchamiania konkursowej procedury naboru wniosków.

Źródło: NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl