Warsztaty 768x252

Fundusze unijne dla zdrowia psychicznego. Warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020, a więc przygotowywania projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Spotkanie odbędzie się  29 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).


Konkurs z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” umożliwia zdobycie dofinansowania na rozwijanie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Projekty mogą przewidywać m. in.:

– tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych), zespołów leczenia środowiskowego (domowego), hosteli oraz innych ośrodków opieki pozaszpitalnej;

– zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin oraz wsparcie psychologiczne i szkolenia dla opiekunów;

– przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, a także doradztwo oraz szkolenia z zakresu obsługi tego sprzętu;

– teleopiekę medyczną.

Planowana wartość dofinansowania projektów w konkursie to ponad 15,7 mln PLN. Departament Wdrażania EFS będzie prowadził nabór wniosków od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.

Formuła warsztatów przewiduje:

– szczegółowe omówienie zapisów regulaminu konkursu z Poddziałania 9.2.3,
– omówienie kryteriów oraz przebiegu oceny projektów,
– analizę kluczowych fragmentów wniosku o dofinansowanie (opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań),
– przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu,
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. 41 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji, kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.