Img 8678

I sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

22 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12 odbędzie się I sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji.

Stosownie do § 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zwołania I sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wybranych w wyborach do sejmików województw, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r., Marszałek Województwa informuje, że I sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12.

Porządek obrad ustalony Postanowieniem Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Kielcach I obejmuje:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 10. Zakończenie obrad I sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM OBRAD SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I DALSZEGO PRZECHOWYWANIA NAGRAŃ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej Rozporządzeniem  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Obrady sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych (wizerunku).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach , al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel: (41) 342-15-30,  fax: (41) 344-52-65, e-mail: marszalkowski@sejmik.kielce.pl,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Waldemar Piłat, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel: (41) 342-14-87, fax: (41)342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą o samorządzie województwa art. 21 poz. 1a (tj. Dz.U. 2018 poz. 913) oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów województwa w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą BIP i strony internetowej samorządu województwa.
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe (nagrany wizerunek) zapisane będą na nośnikach danych będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.
 7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji, a nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej samorządu województwa. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy cytowanego Rozporządzenia.
 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.
 12. Podczas transmisji obrad sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Lokalizacja