3

II Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

23 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Best Western Grand Hotelu w Kielcach odbyło się II spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego, powołanego w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe.

Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, nadzorujący prace Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – Lidera projektu, odpowiedzialnego za jego realizację.

W pierwszej części spotkania głos zabrał również Kazimierz Mądzik,  Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił priorytetowe znaczenie dla regionu wszystkich działań dążących do podniesienia jakości kształcenia praktycznego i dostosowania umiejętności przyszłej kadry do wymagań rynku pracy. Zapewnił również zebranych, że świętokrzyskie szkolnictwo zawodowe jest na bardzo dobrym poziomie, a placówki bezpośrednio zaangażowane w edukację przyszłych fachowców wyróżniają się na tle innych w kraju, zarówno pod względem dostępności wykwalifikowanej kadry jak również doposażeniem pracowni dydaktycznych i warsztatów, co w dużej mierze jest zasługą dobrego wykorzystania środków unijnych przez zarządzających nimi.
Następnie Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, przybliżyła uczestnikom genezę realizacji projektu, jego główne założenia, jak również stan bieżącej realizacji. Wstępem do dyskusji uczestników spotkania była prezentacja grantu pn. Model Kształcenia Dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, przedstawiona przez Monikę Ogłozę, nauczyciela szkoły odpowiedzialnego za jego realizację. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pozostałych Grantobiorców, jak również członków Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyła głównie możliwości zmodyfikowania i tym samym dostosowania programu nauczania, realizowanego w szkołach zawodowych, do wymagań rynku pracy. Z inicjatywą aktywnego wspierania absolwentów szkół zawodowych wykazał się Paweł Lulek, kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, który zaproponował wspólne wypracowanie programu wsparcia dla uczniów kończących szkoły i technika zawodowe, by jak najbardziej ułatwić im zawodowy start na rynku pracy i tym samym powstrzymać migrację zarobkową młodych ludzi.
Dotychczasowe działania projektowe spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno przez pracodawców jak i młodzież szkół, dlatego jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie ponownego Naboru na Grantobiorców, którzy będą mieli możliwość przetestowania Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego w swoich regionach.

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Galeria zdjęć

Lokalizacja