Informacja dotycząca planów budowy obwodnicy miejscowości Brzeziny i Radkowice

Informacja dotycząca planów budowy obwodnicy miejscowości Brzeziny i Radkowice

Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji, dotyczących planów budowy obwodnicy miejscowości Brzeziny i Radkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 763 – Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego informuje o krokach podjętych w celu realizacji tej inwestycji i wadze, jaką Zarząd Województwa przywiązuje do realizacji tego zadania. 

 

  1. Obwodnica miejscowości Brzeziny i Radkowice znalazła się na pierwszym miejscu listy, przesłanej przez Zarząd Województwa do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o umieszczenie inwestycji w rządowym programie budowy stu obwodnic. Świadczy to o wadze, jaką Zarząd Województwa przywiązuje do realizacji tego zadania.
  2. W sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej odbywały się spotkania komisji bezpieczeństwa, których skutkiem było wprowadzenie dodatkowego ograniczenie tonażu oraz wykonanie pasów akustycznych. Komisje podejmowały ponadstandardowe działania, by wypracować rzetelne i nie budzące jakichkolwiek wątpliwości końcowe decyzje merytoryczne.
  3. Świętokrzyski Zarząd Dróg wykonał dodatkowe pomiary natężenia ruchu na tym odcinku oraz pomiar nośności obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny. Były to działania dodatkowe, zgodnie z przepisami takie pomiary raz na pięć lat wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  4. Zarząd Województwa występował także z pismami do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, o podjęcie działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa na drodze w miejscowościach Radkowice i Brzeziny. I takie działania przez obie służby zostały podjęte.
  5. Zarząd Województwa wystąpił także do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie – z uwagi na ważny interes społeczny – w trybie nadzorczym decyzji o ograniczeniu tonażu na tym odcinku do oczekiwanej społecznie wartości 10 ton.
  6. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Zarząd Województwa podjął decyzję o zamontowaniu preselekcyjnego ważenia pojazdów – działanie to, we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego powinno wyeliminować pojazdy przekraczające dopuszczalne obciążenie.
  7. Na prośbę mieszkańców Radkowic, burmistrz Chęcin, pan Robert Jaworski zorganizował spotkanie otwarte, w którym wzięli udział: senator RP Krzysztof Słoń, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, samorządowcy miasta i gminy Chęciny oraz dyrektor ŚZDW w Kielcach, podczas którego rozważano możliwość podziału inwestycji na etapy, w celu jej szybszego wykonania. Należy zaznaczyć, że szacowany koszt to ok. 150 milionów złotych, w tym wartość obejścia Radkowic to kwota ok. 30 – 35 milionów. Przykład podobnej inwestycji we Włoszczowie potwierdza, że etapowanie zadania pozwala na szybszą jego realizację. Podobnie realizowana jest obwodnica Staszowa, gdzie zakończyliśmy pierwszy jej etap. W ten sam sposób GDDKiA realizuje rozbudowę drogi nr 73 w samej Gminie Morawica.
  8. Na koniec należy wskazać, że celem Zarządu Województwa jest doprowadzenie do jak najszybszego uruchomienia budowy obwodnicy miejscowości Radkowice i Brzeziny. Stąd szereg pilnych i ważnych działań podejmowanych przez organ wykonawczy Samorządu Województwa oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
  9. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który rozpatruje odwołanie od decyzji środowiskowej w całości i jako nowy termin załatwienia sprawy wyznaczył dzień 31.01.2020 r. Dokumenty przekazywane do GDOŚ przez Inwestora zawsze dotyczą całości inwestycji. W tym zakresie Zarząd Województwa oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pozostają, tak jak mieszkańcy Brzezin i Radkowic, w oczekiwaniu na odpowiedź kompetentnego organu.

Kończąc, uprzejmie dziękujemy parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej i lokalnym samorządowcom, którzy angażują się w ten ważny społecznie temat, w szczególności słowa podziękowań kierujemy w stronę: senatora RP Krzysztofa Słonia i wiceprzewodniczącego Sejmiku Mieczysława Gębskiego.

 

Z wyrazami szacunku

Mariusz Gosek

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego