Zapraszamy Do Wzięcia Udziału W Debacie!

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku

Zgodnie z art. 34 a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2024 poz. 566) Zarząd Województwa co roku przedstawia Sejmikowi “Raport o stanie województwa”, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego Sejmiku. W związku z powyższym przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego informuje o możliwości udziału mieszkańców województwa świętokrzyskiego w debacie nad “Raportem o stanie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku”, która odbędzie się na sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca 2024 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, o godz. 11.00.

Pisemne zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego wraz z listą minimum 500 podpisów poparcia należy składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce (II piętro budynek C2, sekretariat p. 201), najpóźniej do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Proszę również o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

 

Raport o stanie województwa świętokrzyskiego 2023

Informacje dotyczące inicjatyw, przedsięwzięć i projektów realizowanych w danym roku będących w kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Wzór formularza zgłoszeniowego