Budynek Główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Widok z lotu ptaka

Obrady Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
 3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok:
  1. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  2. rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu,
  3. informacja o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
  4. dyskusja,
  5. sformułowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
 4. Przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 5. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.