„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne PO Wiedza Edukacja Rozwój

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne PO Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Termin składania aplikacji upływa 10 kwietnia.

Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST, inne organy prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo jako partnerzy mogą występować jednostki administracji publicznej zaangażowane w proces kształcenia, których udział wzmocni planowany do wdrożenia model kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym przez podmioty lokalne.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł.

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:
Animatorzy ds. grantów:
Agnieszka Fugińska – tel. 41 306 70 17
Katarzyna Bębas – tel. 41 306 70 15
Barbara Jakubowska – tel. 41 306 70 16
Sylwia Mucha – tel. 41 306 70 14

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Zasady aplikowania, procedura grantowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: innowacyjnaedukacja.spinno.pl

Procedura grantowa II nabór
Załącznik nr 1 – Specyfikacja innowacji II nabór
Załącznik nr 1a do Specyfikacji Innowacji Oświadczenie szkół II nabór
Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy II nabór
Załącznik nr 3 – SPIS WARUNKÓW FORMALNYCH II nabór
Załącznik nr 4 – SPIS WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH II nabór
Załącznik nr 5 Tabela z wykazem maksymalnych stawek w PLN II nabór

Specyfikacje Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego wraz z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl