IX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

IX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Między innymi o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego, o współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i o składzie osobowym Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego była mowa podczas IX sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się 20 maja 2019 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.


Radni Sejmiku Województwa przyjęli informację Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Zastępca Świętokrzyskiego Inspektora Sanitarnego Anna Stańczak, prezentując radnym informację, podkreśliła, że stan sanitarny i epidemiologiczny województwa jest stabilny. Niepokojące jest jednak zjawisko rosnącej liczby przypadków zachorowań na odrę w naszym województwie – w ubiegłym roku było ich 5, natomiast w roku bieżącym stwierdzono już 16 zachorowań. Tendencję rosnącą obserwuje się również jeśli chodzi o liczbę dzieci, u których nie są realizowane obowiązkowe szczepienia ochronne. W 2017 roku nie zrealizowano obowiązku szczepień zgodnie ze wskazaniem lekarza u ponad 300 dzieci, w roku 2018 była to liczba ponad 500, a w I kwartale br. jest ich już ponad 600. – Bardzo ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i promocji szczepień – stwierdziła Anna Stańczak.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 r., które przedstawiła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. W 2018 roku z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przekazano organizacjom pozarządowym kwotę w wysokości 3 915 973,57 zł w tym: 3 662 373,59 zł w ramach otwartych konkursów ofert i 253 599,98 zł w ramach trybu pozakonkursowego. Z organizacjami pozarządowymi podpisano 459 umów, a 326 tys. osób skorzystało z projektów jako ich beneficjenci. – Te środki dla organizacji pozarządowych w ubiegłym roku były o 16,5% wyższe w stosunku do roku 2017. Poza tym przeprowadziliśmy szereg szkoleń, konferencji i spotkań dla organizacji pozarządowych, więc ta współpraca była bardzo szeroka – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. Województwo Świętokrzyskie w 2018 r. współdziałało z organizacjami pozarządowymi głównie w zakresie: pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania i ochrony praw konsumentów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podczas IX sesji Sejmiku podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Projekt tej uchwały przedstawił radnym przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Wyróżnienie, ustanowione w 2013 roku, jest przyznawane osobom fizycznym i prawnym, a nadaje go Marszałek Województwa na wniosek Komisji Odznaki, której skład określa Sejmik na każdą kadencję. Są to przedstawiciele samorządu, środowisk naukowych, gospodarczych i kulturalnych. W tej kadencji skład Komisji będzie następujący: przewodniczący Komisji – Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa; marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przedstawiciele Sejmiku – Mieczysław Gębski, Henryk Milcarz, Marek Bogusławski, Jan Maćkowiak, Andrzej Swajda, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąpczyński, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Jacek Semaniak, prezes Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego Robert Jaworski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Kolarz, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych Maciej Lis, dr inż. Krzysztof Orkisz, prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach S.A., Sławomir Micek, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Stanisław Nyczaj, prezes kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. – Przyznawanie tej odznaki podmiotom zasłużonym to dobra tradycja, którą chcemy godnie kontynuować – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Za bezzasadną radni Sejmiku uznali m. in. skargę Starosty Kieleckiego na uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022”. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, który poinformował, że nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia skargi. Dotyczyła ona uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ze stycznia br., na mocy której wyznaczono na terenie województwa miejsca czasowego przetrzymywania transportów zabezpieczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska lub Inspekcję Transportu Drogowego do czasu zbadania ich zawartości. Radni przegłosowali również projekty uchwał, przedstawione przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka. Za bezzasadną uznano skargę na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie niewykupienia działki położonej w obrębie geodezyjnym Czekarzewice Drugie w Gminie Tarłów. Przy realizacji inwestycji część działki została wydzielona pod drogę, natomiast właściciele oczekiwali, aby działka jako „resztówka” była wykupiona w całości. Z opinii prawnych wynika jednak, że nie zachodzą przesłanki, by istniał obowiązek wykupienia tej działki. Zgodnie z właściwościami, radni przekazali do Zarządu Województwa petycję dotyczącą „zaniżania rentowności usług kolei regionalnej w trakcji elektrycznej w województwie świętokrzyskim”. Autor petycji proponował m. in. zmiany w planie transportowym województwa, których skutkiem byłoby wprowadzenie regionalnych pociągów pospiesznych i ekspresowych. Jednak zgodnie z planem transportowym uchwalonym przez Sejmik w 2014 roku samorząd województwa przyjął politykę zaspokajania przede wszystkim potrzeb mieszkańców, którzy korzystają z kolei regionalnych, a najważniejsze zadania w tym zakresie to odwożenie i dowożenie dzieci do szkół oraz ludzi do pracy, w związku z czym zachodzi potrzeba obsługiwania połączeń kolejowych z zachowaniem wszystkich przystanków na trasie. Petycja dotycząca budowy obwodnicy Dobrowody i Olganowa od zachodniej strony również została uchwałą radnych Sejmiku, zgodnie z właściwościami, przekazana do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Po rozpoczęciu budowy mostu w Nowym Korczynie mieszkańcy obawiają się wzrostu natężenia ruchu na tym odcinku.

Radni przegłosowali również formalny wniosek przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia o odroczenie IX Sesji Sejmiku do dn. 23 maja 2019 roku do godz. 9.