Jak uzyskać Honorowy Patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego?

Zarządzenie nr 29/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz § 8 i § 31 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2975/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r. zmienionego uchwałą Nr 3272/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka Województwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym

[Uwaga, ze względu na ograniczenie programu do tworzenia stron internetowych, w tym nagłówku jednostkę redakcyjną punkt, przedstawiono graficznie jako cyfry arabskie z kropkami po nich, z dodatkowym wcięciem. Dla Państwa komfortu pod koniec tego nagłówka, po paragrafie nr 8 umieszczono również treść Regulaminu zapisaną w formacie pdf. W pliku pdf jednostka punkt jest odwzorowana poprawnie, a plik można łatwo wydrukować.]

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady:
  1. obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  2. przyjmowania członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Patronacie, należy przez to rozumieć Patronat Honorowy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  2. Marszałku, należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
  3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
  4. przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego organizator ubiega się o objęcie Patronatem;
  5. wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym;
  6. opinii, należy przez to rozumieć opinię merytorycznego departamentu Urzędu o zasadności przyznania Patronatu danemu przedsięwzięciu;
  7. Komitecie Honorowym, należy przez to rozumieć zespół, który powstał w celu uświetnienia bądź wsparcia przedsięwzięcia.

§ 2.

Patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

 1. Patronatem obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu województwa, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji województwa.
 2. Patronat oraz zgoda na członkostwo w Komitecie Honorowym nie są przyznawane przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości, co do zgodności z zasadami etyki.
 3. W szczególnych przypadkach Marszałek może zadecydować o przyznaniu Patronatu lub o udziale w Komitecie Honorowym, innym przedsięwzięciom niż wymienione w ust. 2.
 4. Przyznanie Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie wiąże się z otrzymaniem wsparcia finansowego i organizacyjnego od Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Patronat oraz zgoda na członkostwo w Komitecie Honorowym mogą być przyznane wyłącznie przez Marszałka.

§ 3.

 1. W celu uzyskania zgody na objęcie przedsięwzięcia Patronatem organizator występuje z wnioskiem. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.swietokrzyskie.pro (ścieżka: Samorząd/Zarząd Województwa/Patronaty Marszałka/Jak uzyskać honorowy patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego).
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku należy dostarczyć w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Patronat Honorowy”;
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP;
  3. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w godzinach jego pracy (adres wskazany w punkcie 1);
  4. przesłać skan podpisanego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
 4. Wniosek złożony po terminie wskazanym w ust. 3 pozostaje bez rozpatrzenia.
 5. Wniosek złożony na innym druku niż wymieniony w ust.1 pozostaje bez rozpatrzenia, chyba że organizator uzupełni go o formularz wskazany w ust. 1.
 6. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w ust. 3 lub na innym druku niż wskazany w niniejszym regulaminie.
 7. Nadzór nad właściwą realizacją procedury przyznania Patronatu lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym sprawuje Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa.
 8. Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa, w przypadkach budzących wątpliwości, co do zasadności przyznania Patronatu, występuje o opinię do właściwego merytorycznie departamentu Urzędu, który nie później niż w terminie 7 dni opiniuje wniosek.
 9. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

§ 4.

 1. W celu uzyskania zgody na członkostwo Marszałka w Komitecie Honorowym, organizator zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Komitet Honorowy”;
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP;
  3. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w godzinach jego pracy (adres wskazany w punkcie 1);
  4. przesłać skan podpisanego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
 2. Wniosek złożony po terminie wskazanym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1.

§ 5.

 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu przez Marszałka i o udziale lub o odmowie udziału w Komitecie Honorowym, organizator powiadamiany jest pisemnie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów itp.).
 2. W przypadku przyznania Patronatu lub wyrażenia zgody na udział w Komitecie Honorowym organizator otrzymuje dokument potwierdzający ten fakt – wzory dyplomów stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Patronat oraz udział w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem uznaniowym. Odmowa ich przyznania jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. Informacja o przyznaniu Patronatu bądź przyjęciu członkostwa w Komitecie Honorowym jest dodatkowo zamieszczana na stronie internetowej Urzędu: www.swietokrzyskie.pro (ścieżka: Samorząd/Zarząd Województwa/Patronaty Marszałka/Przedsięwzięcia objęte patronatem Marszałka).

§ 6.

Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat lub wyrażona zgoda na udział w Komitecie Honorowym, zobowiązany jest do:

  1. poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu,
  2. umieszczenia, w widocznym miejscu, znaku graficznego oraz informacji o przyznanym wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia (znak graficzny do pobrania ze strony internetowej Urzędu, o której mowa w § 3 ust. 1),
  3. przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia wraz z przykładowymi materiałami promocyjno-informacyjnymi na adres: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Gabinet Marszałka Województwa, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

§ 7.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może odebrać przyznany Patronat lub wycofać swój udział w Komitecie Honorowym, o czym organizator zostanie poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. Odebranie Patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym wiąże się ze zobowiązaniem organizatora do bezzwłocznego zaprzestania używania herbu Województwa Świętokrzyskiego, jak również posługiwania się w jakiejkolwiek treści informacją o wyróżnieniu.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Marszałek.

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Klauzula Informacyjna dotycząca wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel.: 41 395-10-00, fax: 41/344-52-65, e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl, adres strony: http://bip.sejmik.kielce.pl/.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rozpatrywaniem złożonego wniosku pod nr tel.: 41 395-15-18, 727-490-484 lub e-mailowo: iod@sejmik.kielce.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na objęcie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), a także w celu archiwizacji dokumentacji w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz w związku z Instrukcją kancelaryjną, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizacji.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art.16 RODO), prawo do bycia zapomnianym, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z tego przepisu (art. 21 RODO).
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi z art. 77 RODO do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.
10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane, o czym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pliki do pobrania