Jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego!

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego!

Po przyjęciu Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego większością głosów udzielili Zarządowi Województwa wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. XXIII sesja Sejmiku z uwagi na stan epidemii odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w systemie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie). Obrady prowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.


Marszałek województwa świętokrzyskiego, prezentując Raport o stanie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku, stwierdził, że mimo nadal utrzymujących się niekorzystnych wskaźników statystycznych, miniony rok należy uznać za udany, ponieważ rozwój był odczuwalny w wielu dziedzinach.

– Zdecydowanie przyspieszyło wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu powstają nowe drogi, rewitalizowane są centra miast i miasteczek, inwestujemy w żłobki, przedszkola, szpitale. Finansujemy transport niskoemisyjny, prace termomodernizacyjne, wymianę oświetlenia ulicznego w gminach. Dokładamy starań, aby jak najszybciej i skutecznie realizować inwestycje w różnych obszarach – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Z danych statystycznych prezentowanych w pierwszej części raportu wynika, że w ubiegłym roku nastąpił m. in. wzrost produktu krajowego brutto, spadek stopy bezrobocia, wzrost liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych, sukcesywnie poprawiał się stan infrastruktury.

Największym problemem regionu nadal pozostają niekorzystne zjawiska demograficzne. W roku 2019 o 0,7% zwiększyła się liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym. Przy ujemnym przyroście naturalnym (minus 3,1 na 1000 mieszkańców) i niskim wskaźniku dzietności (1,23) zmiana tych negatywnych tendencji staje się ogromnym wyzwaniem na przyszłość. Jak podkreślał marszałek, rozwiązanie tych problemów nie jest kwestią jednego roku, ale wymaga wielu lat starań i stabilnego planowania. Dla odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych konieczne jest przede wszystkim tworzenie warunków zachęcających młodych ludzi do pozostania w regionie. W ubiegłym roku uruchomiono pierwszą edycję programu stypendialnego dla studentów medycyny, którzy deklarują podjęcie po studiach pracy w świętokrzyskich szpitalach. – Staramy się budować warunki dla przedsiębiorców, aby tworzyli stabilne miejsca pracy. Ta pomoc to choćby wsparcie kapitałowe – z RPO zapewniamy około 250 milionów na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. Dodał, że dla wzrostu innowacyjności świętokrzyskiej gospodarki konieczne jest dalsze zwiększanie nakładów na prace badawczo-rozwojowe ze środków publicznych, w tym ze środków RPO. Mimo że pod tym względem Świętokrzyskie nadal jest wśród regionów o najniższych wskaźnikach, to dynamika wzrostu tych nakładów w naszym województwie należała ostatnio do najwyższych w kraju.

Druga część raportu prezentuje działania i programy realizowane w 2019 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Przede wszystkim nastąpiło duże przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Na koniec 2019 r. poziom kontraktacji programu wyniósł 76,2%, co oznacza wzrost o ponad 14% w ciągu roku. Rozpoczęto też prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która określa kluczowe kierunki regionu na najbliższe dziesięciolecie i której projekt będzie niebawem poddany konsultacjom społecznym.

– Unowocześnienie gospodarki, poprawa atrakcyjności świętokrzyskich miast i miasteczek jako dobrych miejsc do życia i założenia rodziny, inwestycje w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości są najważniejszymi zadaniami stojącymi przed regionem. Ich realizacja pozwoli odwrócić procesy depopulacyjne i sprawi, że będziemy mogli myśleć o przyszłości Ziemi Świętokrzyskiej z większym optymizmem – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Po dyskusji nad zaprezentowanym raportem o stanie województwa Sejmik większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

W dalszej części sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2019 r., które przedstawił marszałek Andrzej Bętkowski oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta przedstawione przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską.

Wykonane dochody w roku ubiegłym wyniosły ponad 700 mln zł (czyli o 43 mln 800 tys. niż rok wcześniej), a wykonane wydatki – prawie 686 mln zł. Za 2019 rok planowano deficyt na prawie 55 mln zł, tymczasem wykonano nadwyżkę w kwocie 14,30 mln zł. Dochody zrealizowano na poziomie 97 proc. założonego planu, a wydatki na poziomie 85 proc. W strukturze dochodów największą część stanowiły płatności w ramach środków unijnych, subwencja ogólna i udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Z tego ostatniego źródła uzyskano o 20 mln zł więcej niż planowano. W strukturze wydatków pozycje o najwyższej wartości to transport i łączność, administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz oświata i wychowanie.

– Z satysfakcją patrzymy na te wyniki: wysoki poziom inwestycji, wysokie wykonanie projektów finansowanych ze środków europejskich, znaczny postęp robót budowlanych na drogach wojewódzkich, w tym obwodnicach, które dają nowe rozwiązania komunikacyjne dla regionu. Sytuacja finansowa jest stabilna – realizowane inwestycje znalazły pokrycie w dochodach, nie było konieczności uruchamiania środków z pożyczki długoterminowej – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Podczas sesji radni m. in. przyjęli nowy statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Konieczność jego zmiany wynikała z podpisanej w kwietniu umowy między województwem świętokrzyskim, teatrem i ministrem kultury o współprowadzeniu placówki przez ministra. Sejmik udzielił również pomocy finansowej w wysokości 15 tys. zł dla gminy Osiek na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prowadzi działania na terenie znajdującym się przy drodze krajowej i ma w składzie przeszkolonych 15 ratowników, którzy mogą udzielać pomocy po wypadkach drogowych.