“Dzieci w obiektywie”

konkurs fotograficzny 

 

Urząd Miejski w Pińczowie

organizuje konkurs otwarty dla wszystkich fotografujących
„Dzieci w obiektywie”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu miast partnerskich i współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. 20 najlepszych zdjęć znajdzie się w albumie „Przyszłość jest w ich rękach – dzieci w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Każdy z autorów może nadesłać do 8 fotografii w dowolnej technice (po dwie z każdej pory roku).  Prace, odpowiednio opisane wraz z kartą zgłoszenia, należy nadsyłać do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 33 na płycie CD lub wydrukowane/wywołane i mieć minimalny format 18x24cm. Każde zdjęcie powinno być opisane godłem (znakiem), które należy wpisać na karcie zgłoszenia; zdjęcia cyfrowe w formacie JPG lub tiff powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.  Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.  Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa do nadesłanych prac.
Zdjęcia należy nadsyłać do 30.04.2008 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie maja 2008 roku.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną 1000 zł oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych autorów zdjęć.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa