Otwarcie Klubu Senior Plus W Kurowie

Klub Senior Plus w Kurowie

W Kurowie, gmina Lipnik, oddany został do użytkowania Klub Senior Plus. W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca i Mariusz Gosek.  

Członek Zarządu Województwa Marek Jońca podziękował za zaproszenie w imieniu marszałka Andrzeja Bętkowskiego. – Ogromnie się cieszę, że mogę być u państwa – powiedział. – Jako wieloletni samorządowiec zawsze starałem się pomagać drugiemu człowiekowi. To jest kierunek działania samorządu gminnego, rozwiązywanie problemów społecznych jest ważne. Dzień dzisiejszy jest tego przykładem. Obecnie na pomoc społeczną przeznaczamy naprawdę duże środki. Marek Jońca nie ukrywał, że rozwój infrastruktury jest bardzo ważny, ale wymaga dużego dofinansowania. W regionie potrzeba 1 mld zł, by dogonić te kraje, gdzie pije się zdrową wodę, oczyszcza się ścieki. Te działania samorząd województwa prowadzi i stara się, by nadrabiać zaległości. W najbliższym czasie będzie podpisywał umowy na gospodarkę wodno-ściekową o wartości około 50 mln zł. – Dziękuję, że władze gminy pamiętają o wszystkich mieszkańców, o wszystkich grupach wiekowych, od dziecka do seniora – podkreślił.

– To niezwykle miłe chwile, że mogę być razem z państwem – mówił członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. – Możecie być dumni, że macie takiego włodarza w gminie, który do nas przychodzi z uśmiechem na twarzy, jest bardzo skuteczny i przez wszystkich lubiany. Niedawno uczestniczyliśmy w otwarciu boiska w Lipniku dla dzieci i pracowni komputerowych w Lipniku i Włostowie. Gratuluję pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Cieszę się, że będzie pani mogła współpracować z seniorami.

Członkowie Zarządu Województwa, Marek Jońca i Mariusz Gosek wraz z wójtem, radnymi i mieszkańcami przecięli symboliczną wstęgę do klubu. Wójt Andrzej Grządziel podziękował wszystkim za inwestycję. – Widać efekty współpracy z radnymi, udaje nam się zrealizować wiele inwestycji – podkreślił. – Mamy szansę, żeby nasza gmina rozwijała się, powstały już plany na przyszły rok. Dobrze układa nam się współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim i dzięki temu możemy się rozwijać. Przed nami cztery lata pracy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ewa Kopolovets nie ukrywała, że współpraca z takim włodarzem jak wójt gminy Lipnik jest przyjemnością. Wicestarosta powiatu opatowskiego Małgorzata Jalowska pogratulowała wójtowi pięknej inicjatywy. Kierownik OPS, Maria Stępień stwierdziła, że najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek, a samotność jest najgorszym towarzyszem w życiu.

Utworzenie Klubu Senior+ w Kurowie możliwe było dzięki porozumieniu zawartemu w 2019 pomiędzy Gminą Lipnik a Wojewodą Świętokrzyskim, w ramach którego gmina otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020”. W ramach zadania wykonano remont i adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kurowie na kwotę 156 250 zł, oraz zakupiono wyposażanie Kublu Senior + za 33 286 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 189,5 tys. zł, w tym dotacja Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła 150 tys. zł, natomiast środki własne Gminy Lipnik zamknęły się kwotą 39,5 tys. zł.

Utworzenie Klubu Senior + w Kurowie pozwoli na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu co najmniej 15 seniorów z terenu Gminy Lipnik, a w szczególności zapewnieni wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Poprawi jakość życia seniorów w środowisku lokalnym poprzez powstawanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich. Realizacja programu umożliwi udzielanie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów, oraz zwiększy ich zaangażowanie w życiu społeczności lokalnej. W ramach programu udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe, w tym również na rzecz środowiska lokalnego.

Budynek przeznaczony na klub Senior+ usytuowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Jest pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Klub Senior + będzie funkcjonował co najmniej 5 dni w tygodniu przez 4 godziny.