Marszałek Bętkowski I Marek Jońca Grarulują Podpisania Umów.

Kolejne miliony euro dla Lokalnych Grup Działania

Na kwotę 10,5 mln euro podpisali  dziś  aneksy marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca – z przedstawicielami świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania. Otrzymały one dodatkowe fundusze na realizację umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach tych umów LGD-y zyskały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro na realizację operacji: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych grup uzależniona była od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  i wyliczana była w oparciu o dane wynikające z dotychczas zakontraktowanych środków pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentami. Podczas podpisywania aneksów do umów była obecna również radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bogusława Wypych.

– Cieszę się, że lokalne grupy działania otrzymały tak ogromne i niespodziewane dla nas wsparcie z ministerstwa, na poziomie 10, 5 mln euro. To pozwoli im, w tym przejściowym okresie, dobrze je zagospodarować i wykonać wiele cennych inicjatyw. Myślę, że dla tych wiejskich społeczności to bardzo istotny zastrzyk finansowy – powiedział po podpisaniu umów marszałek Andrzej Bętkowski.

– Wierzę, że lokalne grupy działania, które podpisały dziś umowy i otrzymały w sumie ponad 10 mln euro, spożytkują te pieniądze najlepiej jak potrafią. Każda z grup otrzyma środki między 500 tys. a 1 mln euro na cele społeczne, remontowe, na działanie wiejskich świetlic , czy choćby na prowadzenie działalności grup działających przy parafiach – dodał Marek Jońca, członek Zarządu.

Wsparcie otrzymało 17 grup:

 1. Lokalna Grupa Działania Królewskie Ponidzie – 826 560 euro
 2. Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły – 453 600 euro
 3. Lokalna Grupa Działania “Białe Ługi” – 804 160 euro
 4. Lokalna Grupa Działania “Dorzecze Bobrzy” – 545 440 euro
 5. Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną i Pilicą” – 458 080 euro
 6. Lokalna Grupa Działania “Perły Czarnej Nidy” – 440 160 euro
 7. Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” – 428 960 euro
 8. Lokalna Grupa Działania “Region Włoszczowski” – 788 480 euro
 9. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE – 546 560 euro
 10. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego – 377 440 euro
 11. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej – 645 120 euro
 12. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 645 120 euro
 13. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” – 741 440 euro
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg” – 616 000 euro
 15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” – 592 480 euro
 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska – GRYF – 900 480 euro
 17. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – 782 880 euro.

Dodatkowe środki będą wykorzystane na rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w perspektywie finansowej 2014-2020. Dotychczas LGD-y zawarły z Samorządem Województwa umowy, zgodnie z którymi dysponowały kwotą ponad 35 mln euro. Środki te pozwoliły na zawarcie ponad 1 200 umów o dofinansowanie i wsparcie przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Ze wsparcia oferowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania skorzystały organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne, parafie i gminy – głównie na inwestycje w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, a także na zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego. Dzięki tym funduszom dotychczas utworzonych zostało ponad 794 miejsc pracy, zrealizowano 399 operacji polegających na utworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz 191 – polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Powstało 306 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 154 zostały zmodernizowane. Ponadto wybudowano 114 km ścieżek rowerowych, 29 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim. Zorganizowano 469 wydarzeń o charakterze integracyjno-promocyjnym. W ramach operacji grantowych dofinansowanie trafiło do 701 grantobiorców, wśród których największą grupę stanowią organizacje pozarządowe.

Środki dla Lokalnych Grup Działania nie są jedynymi, które trafią na obszary wiejskie w najbliższym czasie. 4 października opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymuje ponad 32 mln euro dodatkowych środków, w tym 18 mln euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, oraz 14 mln euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego bądź inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. Rozporządzenie zwiększa także dostępny limit dla województwa w zakresie operacji typu scalanie gruntów o dodatkowe 5 mln euro oraz wprowadza nowy typ operacji „zarządzanie zasobami wodnymi”, którego beneficjentem będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Limit środków na ten typ operacji w skali całego kraju wynosi 215 mln euro.

Obecnie odbywają się konsultacje rozporządzeń wykonawczych dla wszystkich typów operacji, spowodowane koniecznością dostosowania dokumentów do tzw. „okresu przejściowego” oraz zmianą zapisów związanych z trybem i warunkami przyznawania i wypłaty pomocy finansowej. Konkursy dla poszczególnych działań i typów operacji ogłaszane będą przez Zarząd Województwa po ich znowelizowaniu. Przewiduje się, że pierwsze nabory powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku.

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć