Podczas konferencji prasowej stoją: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Bogusławski

Kolejne unijne miliony dla świętokrzyskich samorządów i firm

Ponad 160 milionów złotych trafi do samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim w ramach kolejnych, rozstrzygniętych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie otrzymają projekty termomodernizacyjne, badawczo-rozwojowe i dotyczące gospodarki odpadami. W konferencji prasowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podczas której poinformowano o wynikach konkursów, uczestniczyli: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Bogusławski.

51 projektów termomodernizacyjnych z unijnym dofinansowaniem

129 milionów złotych to sumaryczna kwota dotacji, które trafią na dofinansowanie 51 bardzo oczekiwanych przez samorządy i cieszących się ogromną popularnością projektów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs na wsparcie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki ustaleniom poczynionym z Komisją Europejską udało się pozyskać dodatkowe środki na ten cel w kwocie ponad 30 milionów złotych, co w sumie z dotychczasową alokacją na Działanie 3.3 umożliwiło wybór 51 projektów na łączną kwotę dofinansowania niemal 129 milionów złotych. Dodatkowo na liście rezerwowej pozostaje 16 projektów z sumaryczną kwotą dofinansowania około 41,5 miliona złotych.

Jak poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, w związku z ogromem potrzeb w zakresie termomodernizacji czynione są starania w kierunku wypracowania formuły pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Zrealizowanie do końca br. uzgodnionych na etapie przyjmowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wskaźników rzeczowych i finansowych powinno pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków z tak zwanej Rezerwy wykonania. Daje to realną szansę na wybór do dofinansowania w niedługim czasie kolejnych projektów znajdujących się obecnie na liście rezerwowej.

– Co istotne, Działanie 3.3 dedykowane przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, jest ściśle komplementarne z rządowym programem „Czyste powietrze”, skierowanym do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podkreślając, że synergia działań podejmowanych przez samorząd województwa z działaniami podejmowanymi na szczeblu rządowym pozwoli na osiągnięcie istotnej poprawy jakości powietrza w naszym regionie poprzez znaczną redukcję zanieczyszczeń, co stanowić będzie skuteczne narzędzie walki z dotkliwym problemem smogu. Ponieważ zjawisko smogu w dużym stopniu dotyczy obszarów miejskich, Zarząd Województwa z dostępnej puli środków zdecydował się wydzielić kwotę ponad 35 milionów złotych i skierować ją na wsparcie projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski). Dzięki temu możliwe będzie wsparcie i w konsekwencji zrealizowanie na tym obszarze 5 dużych projektów. Są to:
– projekt gminy Starachowice pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” z kwotą dofinansowania z RPO w wysokości 20 mln 112 tys. złotych,
– projekt gminy Ostrowiec Świętokrzyski „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” (dofinansowanie 6 mln 400 tys. zł)
– projekt gminy Skarżysko-Kamienna „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym etap II – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej” (dotacja 5 mln 494 tys. zł)
– a także projekty: Powiatu Skarżyskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego (3 mln 8 tys. zł) i Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku administracyjno-biurowego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (351 tys. zł). W ramach tego konkursu dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej trafi także m. in. do gminy Nowa Słupia (dotacja 7 mln 229 tys. zł), gminy Sandomierz (6 mln 743 tys. zł), Szpitala Powiatowego w Chmielniku (4 mln 739 tys. zł), Powiatu Pińczowskiego (4 mln 632 tys. zł), gminy Bogoria (4 mln 466 tys. zł), gminy Końskie (3 mln 78 tys. zł).

Ponad 33 mln złotych na projekty badawczo-rozwojowe

20 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w świętokrzyskich firmach otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursu z działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”. Konkurs był realizowany w dwóch obszarach: projekty badawczo-rozwojowe oraz infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. W obu segmentach na konkurs wpłynęło w sumie 35 wniosków, z których – po ocenie formalnej i merytorycznej – Komisja Oceny Projektów skierowała do dofinansowania 20 projektów z wymaganą liczbą punktów. Otrzymają one w sumie 33 mln 352 tys. złotych dofinansowania z RPO. Choć pierwotnie alokowana na konkurs kwota była niższa, dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów było możliwe dzięki uzyskanym w programie oszczędnościom i przesunięciem dokonanym przez Zarząd Województwa.

– W ramach tego działania pula środków przeznaczona na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami wynosiła 145 mln zł. Środki te zostały w większości rozdysponowane, bo dotychczas ogłoszonych było w sumie 5 konkursów. We wcześniejszych konkursach na wsparcie projektów badawczych w firmach przekazaliśmy już kwotę 100 mln zł, a w obecnym kolejne 33 mln złotych. Konkursy cieszyły się dużą popularnością. Do dofinasowanych już 29 projektów, teraz doszło 20 kolejnych – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Dofinansowanie na zaplanowane badania otrzymali m.in.:
−Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na „Opracowanie innowacyjnego suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz” – kwota dofinansowania 2 mln 465 tys. zł;
−FUNTRONIC sp. z o.o. – na opracowanie i wdrożenie inteligentnego urządzenia multimedialnego wspomagającego poruszanie się osób niepełnosprawnych – 1 mln 738 tys. zł;
−P.P.H.U. „TAMAX” – na wykonanie linii pilotażowej i demonstrację ostatecznej formy zintegrowanej technologii sekwencyjnego przetwarzania odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej, w szczególności mebli i AHPs oraz produkcji złoża nawadniająco – nawożąco – sorpcyjnego – dotacja 4 mln 770 tys. zł;
−INNECO sp. z o.o. – projekt pn. „Biodestylacja – innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego” – 1 mln 402 tys. zł.

Prawie 7 mln zł na poprawę gospodarki odpadami

„Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie – to projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie, który uzyskał prawie 7 mln złotych dotacji z konkursu „Gospodarka Odpadami” RPOWŚ 2014-2020. Pula pieniędzy w tym konkursie wynosiła 56, 5 mln złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów z EFRR został ustalony na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Na konkurs wpłynął tylko ten jeden projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i uzyskał wymaganą liczbę punktów. Wartość całkowita inwestycji to prawie 11 mln zł., a przyznane dofinansowanie – 6 mln 800 tys. zł.

– Projekt polegać będzie na modernizacji instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz rozbudowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – wyjaśnił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. Powstanie tam m.in. nowa hala rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego, a także wykonana zostanie instalacja odgazowania złoża odpadów i gospodarczego wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej.

Galeria zdjęć