Konferencja Podsumowująca Prace W Zakresie Diagnozy Sytuacji Społeczno Gospodarczej Województwa

Kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i otoczenia biznesu dyskutowali w Kielcach nad przyszłością regionu świętokrzyskiego. Podsumowano wyniki diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. W konferencji wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Mariusz Gosek.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej jest to dokument prezentujący stan obecny województwa – demografię oraz sferę gospodarczą.– Naszym celem nadrzędnym jest, aby nie był to martwy dokument, dlatego dyskutujemy nad uszczegółowieniem konkretnych działań w każdej z dziedzin – podkreśla przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Diagnoza wskazuje także mocne i słabe strony regionu. – Pokazuje pozycję naszego województwa na tle całej Polski oraz zróżnicowanie sytuacji wewnętrznej – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

Świętokrzyskie wyróżnia się zasobami surowcowymi, wzrostem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz wysokim udziałem, na tle kraju, firm działających w sektorze związanym z przemysłem i budownictwem. – Dalszy rozwój infrastruktury drogowej, troska o ochronę środowiska, ale przede wszystkim wsparcie dla przedsiębiorców to kluczowe działania, jakie będziemy podejmować w najbliższych latach – zaznacza wicemarszałek Renata Janik.

Wiodącym elementem rozwoju regionu jest także turystyka, szczególnie uzdrowiskowa. – Mamy takie perełki, jak Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, a w szybkim czasie, mam nadzieję, powstanie także uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej – mówi Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Obecna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu ma ponad 290 stron. Jakie wnioski można wysnuć po jej analizie? – Województwo świętokrzyskie się rozwija. Problem w tym, że rozwija się wolniej, niż przeciętnie cała Polska – zauważa prof. Aleksander Noworól, ekspert ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Zdaniem Jacka Sułka, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego wyzwaniem numer jeden na najbliższe dziesięć lat jest demografia: starzejące się społeczeństwo, odpływ młodych ludzi do innych miast oraz stosunkowo duży procent osób korzystających z pomocy społecznej. – Mając na uwadze starzejące i wyludniające się społeczeństwo musimy iść w kierunku budowy infrastruktury społecznej – domów pomocy społecznej oraz dziennych domów opieki medycznej – wskazuje wicemarszałek Renata Janik.

Od 5 do 8 listopada odbędą się kolejne warsztaty Grup Roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Wypracowane wnioski zostaną usystematyzowane, a następnie zaprezentowane w trakcie posiedzenia zespołu do spraw opracowania SRWŚ, które odbędzie się  18 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Zespół Świętokrzyskie 2030+ działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego, a w jego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych instytucji z regionu, w tym samorządów lokalnych, przedsiębiorców, organizacji związkowych i pozarządowych, izb gospodarczych oraz uczelni wyższych.

Aktualne informacje na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce Strategia Rozwoju Województwa: https://bit.ly/2jTykB1