Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2019, o godz. 08:00, w sali 102, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.


Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
4. Sprawy różne.