Obradowała  Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się między innymi z informacją Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach o sytuacji rynkowej za 2013 r. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Kazimierz Kotowski

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z Informacją Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach o sytuacji rynkowej za 2013 r., którą przedstawił dyrektor Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Kielcach Maciej Giermasiński. Według wstępnych szacunków, globalna produkcja rolnicza w 2013 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 1,5%. Wzrost odnotowano zarówno w produkcji roślinnej (o 1,0%), jak i zwierzęcej (o 2,2%).

– Na wzrost produkcji roślinnej w 2013 r. wpłynęły przede wszystkim większe niż przed rokiem zbiory rzepaku i rzepiku – o 38,4%, owoców z drzew – o 7,6% oraz owoców jagodowych – o 3,2%. Nieznacznie niższe od ubiegłorocznych były natomiast zbiory zbóż – o 0,6%. Znacznie obniżyła się produkcja ziemniaków – o 30,0% i buraków cukrowych – o 14,2%. Niższe były również zbiory warzyw gruntowych – o 4,3%. Wzrost produkcji zwierzęcej związany był ze zwiększeniem produkcji żywca drobiowego – o 4,7% i jaj kurzych – o 5,3%. Produkcja pozostałych podstawowych gatunków żywca była mniejsza (w tym: żywca wieprzowego – o 4,4% i wołowego łącznie z cielęcym – o 7,7%). Produkcja mleka była o 0,5% mniejsza niż przed rokiem. W 2013 r. zahamowany został wzrost cen zbóż, obserwowany w latach 2010-2012. Wyniki reprezentacyjnego badania trzody chlewnej, przeprowadzonego w 2013 r., wskazują na stopniowe spowolnienie tempa spadku pogłowia świń. W 2013 r. wzmożony popyt na produkty mleczarskie na świecie wpływał stymulująco na wzrost cen mleka. Według danych Komisji Europejskiej12 w listopadzie 2013 r. średnia cena skupu mleka w UE wyniosła 40,00 EUR/100 kg i była o ponad 17% wyższa niż przed rokiem – mówił Maciej Giermasiński dyrektor Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.

Członkowie Komisji zapoznali się również z opinią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat projektu PROW 2014-2020, oraz zaopiniowali projekty uchwał Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 roku w województwie świętokrzyskim. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego po zasięgnięciu opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią. W województwie świętokrzyskim uprawę maku niskomorfinowego zgłosiło 27 gmin, na łącznym areale 147,50 ha z przeznaczeniem na cele spożywcze i nasiennictwa.

Radni Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012- 2018.