O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

Ponad 150 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu spotkało się w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas VII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych oraz o perspektywach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Za aktywną pracę na rzecz drugiego człowieka i społeczności lokalnych przedstawicielom III sektora dziękował Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku: – To, co robicie nie wynika z obowiązku, ale z serca. Wasza działalność jest widoczna niemal we wszystkich obszarach, pracujecie z dziećmi, osobami starszymi, krzewicie sport, realizujecie wiele ciekawych projektów, które dobrze służą mieszkańcom. Za to wszystko, w imieniu naszego regionalnego parlamentu serdecznie Państwu dziękuję – mówił Tadeusz Kowalczyk. W Kongresie uczestniczyli również marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Józef Grabowski i Sekretarz Województwa Bernard Antos.

Na potrzebę aktywizacji lokalnych środowisk zwracał uwagę marszałek Adam Jarubas: – W Polsce mamy jeszcze zbyt mało organizacji pozarządowych, niewielu wolontariuszy gotowych bezinteresownie angażować się w różne działania. Wśród ludzi aktywnych zawodowo w Holandii – 15% udziela się społecznie, w Irlandii czy Belgii – ponad 10 %, natomiast w Polsce, Rumunii czy Słowacji jedynie 0, 8%. Tak więc. patrząc chociażby na te wskaźniki, mamy dużo do nadrobienia. Cieszy natomiast fakt coraz większej aktywności młodzieży, która z pasją i energią garnie się do pracy w wolontariacie. Z myślą o młodych ludziach wprowadzono zapisy w strategii województwa, które umożliwią realizację projektów właśnie na rzecz młodzieży – mówił Adam Jarubas. Poinformował także o realizowanym w Urzędzie Marszałkowskim projekcie wolontariatu pracowniczego. Zachęcił do współpracy na tym polu także inne samorządy.

Działalność Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przybliżyła jej przewodnicząca Teresa Śliwa. To organ doradczy Samorządu Województwa, skupiający reprezentantów organizacji pozarządowych. Funkcjonuje od 2010 roku. W jej skład wchodzą: przedstawiciele Sejmiku, Urzędu Marszałkowskiego, wojewody oraz organizacji pozarządowych. Celem nadrzędnym ŚRPP jest koordynowanie i doskonalenie współpracy III sektora z administracją publiczną. Teresa Śliwa zachęciła do tworzenia rad na szczeblu lokalnym. W naszym regionie do tej pory powstało 7 rad działalności pożytku publicznego, m.in. w Kielcach,
powiecie kieleckim, jędrzejowskim i skarżyskim oraz w gminach Brody i Strawczyn.  

Przykładem inicjatywy na poziomie krajowym, służącej wsparciu organizacji pozarządowych jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. O zmianach w konkursach w ramach Funduszu mówił Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: – Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 to program operacyjny oparty na środkach krajowych, pochodzących z budżetu państwa, który nie wyniesie mniej niż 60 mln zł rocznie. Projekt Funduszu opiera się na relacji z otoczeniem. Dyrektor podkreślał także, że Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy Kongresu wysłuchali także wystąpienia Cezarego Miżejewskiego, prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych na temat Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej. – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), Program PROGRESS  to jedne z programów Rozwoju Ekonomii Społecznej. Samo pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieć, warto opisać instytucje stanowiące „rdzeń” tego środowiska. To tzw. przedsiębiorstwa społeczne, za które uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli – powiedział Cezary Miżejewski.

Natomiast Irena Gadaj mówiła o budowaniu stabilności działań organizacji poprzez gromadzenie kapitału żelaznego na przykładzie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. – Kapitał żelazny to środki finansowe pozyskiwane z różnych źródeł np. od firm, instytucji, które tworzą nienaruszalną i stabilną pulę pieniędzy inwestowaną i pomnażaną. Jako Fundacja Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej w ten sposób wzmacniamy aktywność mieszkańców, młodzieży, zachęcamy do tworzenia funduszy wydzielonych, wspieramy finansowe inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzieli się również, jak będą wyglądać zasady finansowania w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 w ramach funduszy europejskich.

– Tematyka, która została poruszona na dzisiejszym kongresie bardzo mnie zainteresowała, szczególnie w zakresie możliwości dofinansowania lokalnych inicjatyw. Bardzo ciekawy był również wykład poświęcony Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, ze środków którego będę chciała w przyszłości skorzystać. Zapisałam się również na jutrzejszą, wyjazdową część Kongresu – mówiła Krystyna Zapała, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym “Plusik”.

Drugi dzień Kongresu – piątek, 27 września będzie praktycznym uzupełnieniem wykładów – przedstawiciele organizacji pozarządowych odwiedzą bowiem prężnie działające ośrodki ekonomii społecznej oraz zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami społecznymi w gminie Bieliny i powiecie ostrowieckim.

Organizatorem Kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Kancelaria Zarządu) we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego.