Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku WŚ w sprawie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na wydziale lekarskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza, że kieruje do konsultacji projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Na podstawie art.14 ust.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2018r. poz.913 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kieruje do konsultacji społecznych projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, stanowiący załącznik do Uchwały nr 4414/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Projekt Uchwały podlega konsultacjom, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Konsultacje przeprowadza się w terminie 20 dni, liczonych od dnia następującego po dniu opublikowania projektu Uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – www.swietokrzyskie.pro oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – www.bip.sejmik.kielce.pl.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały przyjmowane będą w formie pisemnej, w drodze ich złożenia na załączonym formularzu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (e-mail, ePUAP). Decyduje data złożenia formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Uwagi, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy konsultacji, którzy złożą opinię zobligowani są do przekazania danych dotyczących podmiotu składającego opinię.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie jest zobowiązany do rozpatrywania opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach konsultacji.

Zbiorcze zestawienie złożonych uwag, opinii i wniosków zostanie przedstawione Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji podane zostanie również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – www.swietokrzyskie.pro . Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Za przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim odpowiedzialny jest Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Załączniki:

ogłoszenie konsultacji stypendia lek

uchwala.nr.X.167.11 zasady konsultacji projektów prawa miejscowego 2011

FORMULARZ konsultacje stypendia lek 2018

uchwała ZWŚ 4414.2018 stypendia lek ZAŁ

uchwała ZWŚ 4414.2018 stypendia lek