Urząd Marszałkowski

LVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 27 marca br. o godz. 10.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się LVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisję z obrad można śledzić na platformie esesja.tv

Porządek obrad LVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

 1. Otwarcie LVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku –  Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/702/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. wystąpienie dr hab. Anny Świercz oraz dr. Cezarego Jastrzębskiego,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 22. Informacja o stanie przygotowania do uruchomienia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
 23. Interpelacje i zapytania.
 24. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 25. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie LVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.