Małe organizacje mogą zdobyć pieniądze na lokalne inicjatywy!

Małe organizacje mogą zdobyć pieniądze na lokalne inicjatywy!

Organizacje pozarządowe z miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców mogą zgłaszać się do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukiwani są kandydaci na Afiliowane Ośrodki „Działaj Lokalnie”. Ci, którzy zdobędą taki status, na wspieranie aktywności obywatelskiej na swoim terenie mogą otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych. Wnioski można składać do 30 września 2019 r.


W ramach programu wsparcie otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia, a w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i umacniania więzi danej społeczności.

Małe granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Sieć „Działaj Lokalnie” obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które nawiązują współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Obecnie sieć obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin w Polsce.

Szczegóły dotyczące naboru oraz regulamin programu dostępne na http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/