Ogromne zainteresowanie konkursami

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego – to tylko niektóre z realizowanych w tym roku działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O wdrażaniu programu rozmawiamy z wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Zdzisławem Wrzałką.

– W ubiegłym roku Województwo Świętokrzyskie było w krajowej czołówce jeśli chodzi o wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak sytuacja wygląda w tym roku?

– Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, które obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w naszym regionie zajmuje się wdrażaniem programu Kapitał Ludzki ma za sobą ogłoszenie i zakończenie naboru wniosków w ramach czterech działań i poddziałań, przewidzianych do realizacji w pierwszym kwartale. Efekty naboru przeszły nasze najśmielsze oczekiwania – do Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęło ponad 600 projektów. To oczywiście ogromne wyzwanie dla pracowników biura, oceniających wnioski pod względem formalnym, a także tych pracujących w Komisji Oceny Projektów. Dla porównania przypomnę, że w całym ubiegłym roku Biuro PO KL przyjęło około 950 wniosków. Teraz tylko pierwszy nabór dał ponad 60 procent tej liczby.

– Które z ogłoszonych konkursów cieszyły się największym zainteresowaniem?

– Zdecydowanym liderem było „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach tego konkursu złożono aż 353 wnioski. Po około 100 projektów złożyli beneficjenci w ramach poddziałania zakładającego tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego oraz działania związanego z inicjatywami lokalnymi na rzecz aktywnej integracji. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z tzw. małymi grantami, gdzie wysokość dofinansowania nie przekracza 50 tys. zł. Przypomnę, że w większości pozostałych konkursów PO KL minimalna wielkość dofinansowania to 50 tys. zł. Niestety niepokoi mnie fakt, że nadal stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszy się konkurs w ramach działania 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” – do Biura Kapitału Ludzkiego wpłynęło tylko niespełna 50 projektów związanych z tym działaniem.

– Jak te liczby mają się do możliwych do wydania kwot? W ubiegłym roku często zdarzało się, że nawet pozytywnie ocenione wnioski nie otrzymały dofinansowania, bo wyczerpała się pula pieniędzy.

– Nie można wykluczyć, że ubiegłoroczna sytuacja się powtórzy. W tym roku pieniędzy jest znacznie więcej, ale też więcej jest wniosków o dofinansowanie. Konkurencja o dofinansowanie może być ostra, stąd moje obawy.

-Dziękuję za rozmowę.