Posiedzenia Komisji Sejmiku

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku.

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku. W porządku obrad:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2007 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”.
 3. Przyjęcie informacji na temat stanu realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 4. Podsumowanie przebiegu VIII edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości.
 5. Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006 – podsumowanie realizacji.
 6. Stan aktualny przygotowań do wdrażania Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w województwie świętokrzyskim.
 7. Sprawozdanie z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego za 2006r.

* * *

Obradowała także Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. W tematyce:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działu  – Ochrona Zdrowia oraz działu  – Pomoc Społeczna.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok.
 3. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań samorządu województwa w 2006 r., wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za 2006 r.
 6. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W posiedzeniach obu Komisji uczestniczył Marek Gos, członek Zarządu Województwa.