RPO 2014-2020:  dla gospodarki województwa

RPO 2014-2020: dla gospodarki województwa

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Na jakie zadania zostanie położony nacisk w ramach perspektywy finansowej 2014-2020?

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa : –  Najważniejszym celem będzie budowa konkurencyjnej i silnej gospodarki województwa świętokrzyskiego. Działania programowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w głównej mierze ukierunkowane będą na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej naszego regionu, stąd priorytetowo realizowane będą przedsięwzięcia wspierające najbardziej obiecujące obszary rozwojowe, w tym przemysł metalowo-odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz turystykę zdrowotną i prozdrowotną. Są to sektory gospodarki, które zaliczone zostały do głównych, inteligentnych specjalizacji naszego regionu. W nowej perspektywie unijnej stawiamy na innowacje i przedsiębiorczość, energetykę i projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Na obszary te przeznaczona zostanie niemal połowa środków dostępnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. Szczególnie istotne będzie dla nas wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, a zwłaszcza współpracy w ramach trójkąta: nauka – edukacja – gospodarka. Stąd pomoc unijna skupiona będzie na stymulowaniu aktywności  badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami, inwestycjach w działalność innowacyjną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

– Jaki ma to przynieść efekt?

 – Realizacja tych działań przyczyni się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, zapewni też firmom możliwość skuteczniejszego funkcjonowania zarówno na rynku krajowym, jak też międzynarodowym.

– Na co jeszcze kładzie nacisk nowy Regionalny Program Operacyjny?

 – Istotne znaczenie będą miały także projekty dotyczące infrastruktury transportowej, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Poza tym w ramach Programu wspierane będą projekty, dotyczące walki z wykluczeniem społecznym, służące poprawie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych (m.in. żłobki, przedszkola, opieka zdrowotna, edukacja szkolna), zapewnieniu dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy, wsparciu samozatrudnienia czy zapewnieniu dostępu do doradztwa i szkoleń zawodowych dla przedsiębiorców i pracowników.

Generalnie, realizacja Programu ma przynieść zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Zgodnie z przyświecającą nowej  perspektywie finansowej zasadą koncentracji zasobów, środki skierowane będą w znacznym stopniu na obszary wymagające najpilniejszego wsparcia w ramach zidentyfikowanych tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji, które charakteryzują się specyficznym potencjałem i potrzebami. Wyszczególnione zostały: obszar funkcjonalny Miasta Kielce, obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze, a także  obszar uzdrowiskowy i  Gór Świętokrzyskich.

– Wsparcie rozwoju polskich miast zostało określone jako jedno z kluczowych zadań w kolejnej perspektywie finansowej UE. Na jak duże wsparcie może liczyć pod tym względem woj. świętokrzyskie?

         – Nadal jest ogromna potrzeba wzmocnienia obszarów, które charakteryzują się różnego rodzaju problemami społecznymi, wynikającymi z  przemian gospodarczych. Nowym instrumentem polityki miejskiej jest narzędzie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które pozwala realizować projekty, łączące działania finansowane zarówno z EFRR jak i EFS. Formuła ta będzie realizowana na terenie miasta Kielce i oraz w 11 okolicznych gminach. Działania w ramach ZIT skoncentrowane będą na poprawie dostępności transportowej, stanu środowiska naturalnego, wsparciu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,  poprawie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz na rozwoju edukacji. Przewidzieliśmy na to kwotę ponad 82 mln euro.

Równie ważne miejsce w kontekście rozwoju regionu zajmie rewitalizacja, jednak z podejściem dużo szerszym do tego zagadnienia niż w ubiegłej perspektywie finansowej. Działania skierowane będą nie tylko na poprawę jakości życia i walorów estetycznych danego obszaru, ale przede wszystkim na przywrócenie na nim aktywności gospodarczej i społecznej. Tu pula środków wyniesie ok. 50 mln euro.

 

– W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski  zbierał informacje od potencjalnych beneficjentów nowego RPO –  w jakich obszarach zainteresowanie dotacjami jest duże lub mniejsze od oczekiwanego?

 

–  Pozyskiwanie informacji odbyło się  w formie opracowanych przez Urząd Marszałkowski wzorów kart informacyjnych, skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, do uczelni wyższych, szpitali i instytucji otoczenia biznesu. Wypełnione przez potencjalnych wnioskodawców karty stanowią doskonały materiał informacyjny na temat zainteresowania różnymi rodzajami wsparcia, przewidzianymi na lata 2014-2020.  Ważnym elementem tej kompleksowej informacji były również ankiety skierowane do świętokrzyskich przedsiębiorców. Wśród jednostek samorządu terytorialnego najwięcej złożonych projektów dotyczyło zakresu ochrony środowiska naturalnego, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w edukację. Wśród instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, szpitali oraz jednostek podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego najczęściej wybierane były projekty badawcze, z zakresu infrastruktury usług kultury i ochrony zdrowia oraz termomodernizacji. Z kolei wśród przedsiębiorców największym zainteresowaniem cieszyły się projekty z zakresu B+R, rozwoju technologicznego i innowacji oraz podnoszenia konkurencyjności. Przedsiębiorcy chcą też inwestować w obszar energii odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej.

– Jak zamierzają Państwo zachęcić beneficjentów do korzystania z dostępnych środków?  

– Planujemy szereg działań informacyjno-promocyjnych tj. cykl konferencji, spotkania w terenie i ogłoszenia w mediach. Ponadto, w województwie działają punkty, gdzie można uzyskać niezbędne informacje na temat funduszy europejskich. Już zainicjowaliśmy cykl spotkań w gminach i powiatach dotyczących programów unijnych. Jesteśmy także w trakcie przygotowywania aplikacji, która pozwoli wypełnić wniosek poprzez stronę internetową. Tego typu system nie był poprzednio dostępny. Liczymy też, że strona internetowa dedykowana RPO zapewni dostęp do rzetelnej i wyczerpującej informacji o programie.

 

– Kiedy ruszy faktyczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020? 

 – Cały ubiegły rok był czasem wytężonej pracy nad kształtem nowego RPO dla  
woj. świętokrzyskiego. Obecnie znajdujemy się w finalnej fazie negocjacji programu z Komisją Europejską, a faktyczna realizacja programu powinna ruszyć w połowie bieżącego roku.

 

– Dziękuję za rozmowę.