VII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

18 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się VII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

18 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się VII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
1. Otwarcie VII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego –
powitanie delegacji Obwodu Winnickiego – wystąpienie I zastępcy przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej i radnego Rady Obwodowej Walerija Korowija.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Sejmiku.
5. Przyjęcie protokołu VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
6. Zgłoszenie interpelacji.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w   okresie pomiędzy sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych  w okresie pomiędzy sesjami.
9. Sytuacja na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
10. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa.
a) wystąpienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -Jerzego Staszczyka
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
11. Przyjęcie „Programu opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na  lata 2007-2011”.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Kwitka
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
12. Przyjęcie raportu z realizacji „ Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006”.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r.
a) wystąpienie Marszałka Województwa –Adama Jarubasa
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
c) dyskusja
d) głosowanie uchwał.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14.1. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie
w drodze darowizny, Teatrowi im.  Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 6104/9600 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32 , oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.
14.2. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze darowizny, Gminie Kielce nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 394/8 i nr 394/9
o łącznej pow. 1,9480 ha.
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa – Zdzisława Wrzałki
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
d) dyskusja
e) głosowanie uchwał.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/376/05
z 7 listopada   2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji „Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006- 2013” oraz przekazania „Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013r. ”
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
16.Rozpatrzenie  projektu   uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego oraz akceptacji wartości jednego punktu.
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa – Zdzisława Wrzałki
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach oraz akceptacji wartości punktu.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów
c) dyskusja
d) głosowanie uchwały.
18.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
18.1. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego,
18.2. podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie.
a) wystąpienie Członka Zarządu – Marka Gosa
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
c) dyskusja
d) głosowanie uchwał.
19. Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:
19.1. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej
19.2.strat w uprawach rolniczych w województwie świętokrzyskim spowodowanych wystąpieniem przymrozków na przełomie kwietnia i maja 2007r.
19.3. strat powstałych na skutek ulewy na terenie gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów,  Bodzechów, Waśniów i Ożarów.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska – Józefa Kwietnia
b) dyskusja
c) głosowanie uchwały.
20.Przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonej  przez Komisję Rewizyjną:
20.1. w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
20.2. w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
20.3. w Urzędzie  Marszałkowskim w Kielcach w zakresie realizacji interpelacji  radnych Województwa.
a) wystąpienia Przewodniczących Zespołów Kontrolnych Komisji Rewizyjnej
b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Bogusława Moskala
c) głosowanie uchwał.
21.Sprawy różne.
a) oświadczenia i wystąpienia radnych.
22.Zamknięcie obrad VII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.