Milion złotych na “Odnowę Wsi Świętokrzyskiej”

Milion złotych na “Odnowę Wsi Świętokrzyskiej”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną, piątą już edycję programu “Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Skierowany jest on do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, które mogą uzyskać wsparcie m.in. na budowę małych obiektów takich jak place zabaw, domy kultury, strażnice OSP, urządzanie porządkowanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacyjnych i turystycznych. Na realizację programu w 2014 r. przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych. Główne założenia programu zaprezentowali podczas konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas i Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

 
– W poprzednich latach program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas jego realizacji mogliśmy przekonać się jak ogromny potencjał tkwi w społecznościach lokalnych, które czasami potrzebują tylko drobnego wsparcia, by działać z pożytkiem dla mieszkańców. Powstawały nowe place zabaw, świetlice wiejskie, gdzie ludzie mogą się spotykać, poczuć, że są razem. Stąd postanowiliśmy wesprzeć działania samorządów i poprzez małe granty wpływać na poprawę życia na obszarach wiejskich – poinformował marszałek Adam Jarubas.

Program realizowany będzie w formule otwartego naboru wniosków, które będą zawierały propozycję przedsięwzięć prowadzonych na terenie danej gminy, natomiast wsparcie będzie udzielane po uprzedniej weryfikacji merytorycznej i formalnej danego projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 marca b.r.
Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków.
Na realizację programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” przeznaczona jest kwota 1 000 000,00 zł. Maksymalna wartość wsparcia dla jednej gminy wynosi 20 000,00 zł, przy czym wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł.

Samorządy mogą się ubiegać o dotacje na:
− budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.), rekreacyjnych i turystycznych,
− budowę i urządzanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji,
− zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,
− odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu i ich adaptację na cele publiczne,
− urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku,
− wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców,
− realizacja przedsięwzięć związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów.