banknoty

Miliony na odnowę Łagowa

Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2010.

Głównym celem projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łagów. Realizacja projektu zakłada także poprawę warunków życia mieszkańców miasta Łagowa poprzez zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji, jak również adaptację zdegradowanych budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, w szczególności zdrowotnych. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału turystycznego miejscowości Łagów oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze zrewitalizowanym.

– Projekt został pozytywnie oceniony i uzyskał 64 punkty na 70 możliwych. Był jednym z najlepiej ocenionych projektów, które zostały złożone w ramach RPO WŚ – zaznacza Anna Kędziora z łagowskiego magistratu.

Ideą samej rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki na podstawie programu rewitalizacji. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy występujące na obszarze gminy, ale także pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy i jej otoczenia. Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego zrewitalizowany obszar Łagowa zyska nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne, poprawiona zostanie również jego funkcjonalność.

– Rewitalizacja polegać będzie na realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących: poprawy technicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie,  polegającej na rozbudowie i gruntownym remoncie wraz z poprawą dostępu do usług medycznych; poprawy funkcjonalno-przestrzennej Rynku w Łagowie poprzez dobudowanie nowych miejsc parkingowych, rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę rur azbestowych oraz żeliwnych na terenie miejscowości Łagów, przebudowy drogi Łagów ul. Opatowska wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 756, wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym Gminy Łagów, która będzie zbiorem skał występujących na obszarze gminy Łagów a dobór okazów będzie przeprowadzony w oparciu o kryterium czytelności zapisu przeszłości geologicznej w skałach. Kolejne zadania to budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 756 (od Rynku w Łagowie do placu targowego w Woli Łagowskiej) – wylicza Anna Kędziora.

Całkowita wartość projektu to ponad 7 mln zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego to kwota blisko 4,2 mln zł.