Ścieżka Rowerowa

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 3 – “Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 4 projekty o łącznej wartości 52 587 275, 31 zł. Kwota dofinansowania unijnego to 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł.

Alokacja w przedmiotowym konkursie wynosiła ogółem 61 200 000 zł, w tym 60 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 200 000 zł z budżetu państwa. W ramach naboru wpłynęło 12 projektów, w tym 9 projektów w ramach kategorii interwencji “Ścieżki rowerowe i piesze” oraz 3 projekty w ramach kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor). W wyniku przeprowadzonej oceny wymaganą minimalną liczbę punktów ostatecznie otrzymało 5 projektów, w tym:
– 2 projekty z kategorii interwencji “Ścieżki rowerowe i piesze”. Ich łączna wartość ogółem to 22 949 792,79 zł, a łączna kwota dofinansowania 20 602 570,29 zł, w tym EFRR 19 460 935,14 zł.
– 3 projekty z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor).

Ich łączna wartość ogółem to 81 866 682,52 zł, a łączna kwota dofinansowania 64 720 421,95 zł, w tym EFRR 63 520 421,95 zł. W związku z powyższym, uwzględniając alokację środków przeznaczonych do zakontraktowania w konkursie, wybrano do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości ogółem 52 587 275,31 zł, na łączną kwotę dofinansowania 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł, w tym:
– 2 projekty z kategorii interwencji Ścieżki rowerowe i piesze: Miasta Kielce – „Kielecki rower miejski” oraz gminy Morawica – „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”. Łączną wartość projektów: 22 949 792,79 zł, kwota dofinansowania unijnego 20 602 570,29 zł, w tym EFRR 19 460 935,14 zł.
– 2 projekty z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor): gminy Pińczów – „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” oraz gminy Ostrowiec Świętokrzyski – „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Łączna wartość projektów: 29 637 482,52 zł , kwota dofinansowania 23 417 836,58 zł, w tym EFRR 23 417 836,58 zł.

Projekt gminy Starachowice pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor trafił listę rezerwową.